fbpx
spot_img

Припрема за час Множење као сабирање једнаких сабирака други разред

ОШТИ ПОДАЦИ
Назив школе:
Датум одржавања
Час по реду:
Разред и одељење:
Предавач:

ОПШТИ МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ

Наставни предмет: Математика
Наставна тема: Природни бројеви до 100
Наставна јединица: Множење као сабирање једнаких сабирака
Тип часа: Обрада
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
Образовни задаци: Усвајање везе између сабирања и множења.
Схватање производа два броја као скраћено записивање збира једнаких сабирака. Формирање појма множења помоћу појма производа два броја.
Васпитни задаци: Развијање логичког мишљења и закључивања, уочавања, прецизности, упорности, тачности и самосталности у раду; неговање прецизног изражавања и употребе математичке терминологије.
Функционални задаци: Оспособљавање ученика за практичну примену стечених знања при решавању конкретних задатака и проверавању сопствених знања.
Наставне методе: Дијалошка, илустративно-демонстративна, текстуална, метода писаног рада.
Наставна средства: Наставни листићи, слике, цртежи, графофолија.
Наставни облици: Фронтални, индивидуални, рад у пару.
Наставни објекат: Учионица.
Корелација: Српски језик, ликовна култура.
Литература: 1. др Мирко Дејић, др Милана Егерић, Методика наставе математике, Учитељски факултет, Јагодина, 2006; 2. Светлана Јоксимовић, Математика 2а: уџбеник за други разред основне школе, Едука, Београд, 2007.

СТРУКТУРА ЧАСА

Уводни део часа: Провера домаћег задатка. Записивање израза као производа два броја. Обнављање научених рачунских операција – сабирање и одузимање.
Главни део часа: Истицање циља часа. Прикзивање, показивање и објашњавање да ученици схвате да је производ два броја на други начин скраћено записан збир једнаких сабирака.
Завршни део часа: Понављање најзначајнијих делова обрађених садржаја. Решавање задатака на наставним листићима и самопроверавање путем графофолије

ТОК ЧАСА

Уводни део часа: Вршимо проверу домаћег задатка који је у непосредној вези са садржајем овог часа. Један од ученика чита резултат задатка, други ученици контролишу исправност решења свог задатка и заједнички отклањамо евентуалне грешке. Један од задатака радимо на табли.
Задатак: Оно што је приказано напиши помоћу бројева и знака за реч пута, а затим напиши речима како називамо тај израз.
а)
☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺

б)
☼☼☼☼☼ ☼☼☼☼☼

Решење: а) 4 * 3. Израз 4 * 3 називамо производ бројева четири и три.
б) 2 * 5. Израз 2 * 5 називамо производ бројева два и пет.

Значи, у случају под а) имамо 4 пута по 3 кружића. Колико је то укупно кружића? (12 кружића). Дакле, производ бројева 4 и 3 једнак је броју 12. То записујемо 4 * 3 = 12. У случају под б) имамо да је производ бројева 2 и 5 једнак броју 10.
У оба случаја пошли смо од производа два броја и добили трећи број. Како се зове операција са бројевима којом се полазећи од два броја рачунањем добија трећи број? (рачунска операција)
Које сте рачунске операције до сада нучили? (сабирање и одузимање)
Видели смо да је израчунавање производа два броја једна рачунска операција. Ту рачунску операцију називамо множење.

Главни део часа: Дакле, упознаћете нову рачунску операцију множење и открити везу између множења и сабирања. Записујем наслов наставне јединице на табли, а ученици у својим свескама.
Множење као сабирање једнаких сабирака
1. Наводим пример: Једна кока има две ноге. Колико ногу имају пет кока? Искажи употребом речи пута.
Пет кока имају 5 * 2 ноге. Колико је то укупно? (десет) Како то записујемо?
5 * 2 = 10
Дакле, израчунали смо да је производ бројева 5 и 2 број 10. Рачунска операција којом се израчунава производ два броја назива се множење. Бројеви 5 и 2 називају се чиниоци; број 5 је први чинилац; број 2 је други чинилац, а број 10 је производ. Након тога задајем следеће задатке:
1) Горан је у три џепа имао по пет кликера у сваком џепу. Колико Горан има укупно кликера?
Решење: Један ученик садржај задатка представља помоћу три скупа:

☺☺☺☺☺         ☺☺☺☺☺             ☺☺☺☺☺

5 + 5 + 5

Који број одговара сваком од скупова?(број 5)
Колико се пута јавља број 5?(три пута)
Како то можемо да запишемо?( 3 * 5 )
Ако здружимо ове скупове, који број одговара здруженом скупу?( 5 + 5 + 5 ) Колико је то укупно?
(15) Како си то израчунао?(5 + 5 + 5 = 15 ) А колико је производ 3 * 5?(15)
Значи: 3 * 5 = 5 + 5 + 5 = 15
Горан је имао укупно 15 кликера.

Збир једнаких сабирака може се написати у облику производа. Производ се може написати у облику збира једнаких сабирака.

2) Милена има 4 новчанице од по 10 динара. Колико Милена има динара? Колико пута се јавља број 10?
(4 пута) Како то записујемо?( 4 * 10 ) Колико је то укупно?(40) Како сте то израчунали? ( 10 + 10 + 10 + 10 )

Значи: 4 * 10 = 10 + 10 + 10 + 10 = 40
3. Задајем задатке за вежбање ради усвајања обрађених садржаја. Задатке радимо на табли.
Задаци:
1) 3 * 6 = 6 + 6 + 6 =
2) 4 * 7 =
3) 5 * 6 =
4) 9 + 9 + 9 = 3 * 9 =
5) 4 + 4 + 4 + 4 =
6) 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 =
Дакле, множење се може рачунати помоћу сабирања, а сабирање помоћу множења.
Завршни део часа: Делим наставне листиће на којима се налазе задаци које ученици самостално решавају.

1) Израчунај:
а) 3 * 2 =
б) 5 * 8 =
б) 4 * 9 =

2) Израчунај:
а) 3 + 3 + 3 + 3 =
б) 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 =
б) 8 + 8 + 8 =

Након што су ученици решили задатке, проверавају тачност решења уз помоћ графофолије на којој су дата решења.
Ученици размењују листиће са другом из клупе и проверавају тачност решења.
Ученицима задајем домаћи задатак. У уџбенику на страни 106. задаци 1. и 2.