fbpx
spot_img

Zamena mesta sabiraka-priprema za čas matematike

Општи подаци
Назив школе:
Датум одржавања часа:
Час по реду:
Разред и одељење:
Предавач:

Општи методички подаци
Наставни предмет:  Математика
Наставна тема: Сабирање и одузимање
Наставна јединица:  Замена места сабирака
Тип часа: Обрада
Садржај наставне јединице: Појам својства непроменљивости збира приликом замене места сабирака
Претходна наставна јединица: Сабирци и збир
Наредна наставна јединица: Удружујем сабирке

Оперативни задаци наставне јединице
Образовни: Да ученици схвате замену места сабирака и да уоче суштину да се при замени места сабирака, збир не мења.
Васпитни: Оспособљавање ученика за самостално критичко мишљење, за стваралачко мишљење, развијање мисаоних операција апстракције и генерализације.
Функционални: Развијање способности уочавања. Развијање способности комбиновања на нови начин.
Наставне методе: Учење путем решавања проблема, вербално – текстуално, илустративно – демонстративна.
Наставна средства: Графофолија, уџбеник, наставни листићи
Наставни облици: Фронтални, индивидуални
Објекат рада:  Учионица
Корелација: Српски језик, ликовна култура
Коришћена литература: Уџбеник Игра бројева и облика

Структура и ток часа
Уводни део часа (5 минута)

Час почиње краћим обнављањем знања о сабирању:
5 + 3 = 8 (апликација)

Питања:

  1. Прочитајте ову једнакост.
  2. Која је ово рачунска операција?
  3. По чему препознајете да је то сабирање?
  4. Како се зову елементи код сабирања?

Истицање циља часа:
Замена места сабирака

Главни део часа (28 минута)
Давање питања и упутстава ученицима:

Данас ћете самостално учити путем решавања проблема о замени места сабирака. Ваш задатак је да откријете и научите (постављање проблемских задатака):

  1. Шта бива са збиром када сабирци промене места?
  2. Да изведете закључак на датим примерима.
  3. Упутство: Дате задатке ћете урадити, па онда извести закључак који ћете записати.

Приказивање графофолије са задацима.

Задаци:

1. Израчунај збир:

2 + 5 =

1 + 4 =

3 + 6 =

2 + 7 =

2. Замени места сабирцима, па онда израчунај збир:

5 + 2 =

_ + _ =

_ + _ =

_ + _ =

Закључак: Ако сабирци замене места, збир _______________ .

  1. а) Израчунај збир:

♣ ♣         ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

2         +                 6                      =

б) Замени сабирцима места па израчунај збир:

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣        ♣ ♣

_                            +       _            =

в) Који је пример лакши за израчунавање?

_________________________________

г) Због чега је лакши тај пример?

_________________________________

Закључак: Лакше је израчунати збир __________________________________ .

Након рада, ученици подносе извештај о раду, тј. дају објашњења како су радили и шта су закључили. По потреби наставник допуњава закључак.

Завршни део часа (12 минута)

Понављање: Шта се дешава са збиром ако сабирци замене места. Решавања задатака на наставном листићу

1. Напиши на два начина и израчунај

♥ ♥ ♥            ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

2. Замени места сабирака и израчунај збир.

1 + 6 = 6 + 1 = __

5 + 3 = 3 + _ = __

8 + 1 = _ + _ = __

2 + 7 = _ + _ = __

4 + 3 = _ + _ = __

Повратна информација: ученик саопштава решење првог задатка, а остали ученици проверавају свој рад. У другом задатку пет ученика саопштавају решења датих примера, а остали ученици проверавају свој рад.

Задавање домаћег задатка.