fbpx

Kulturom do prijateljstva

 IMG_109511156240_10205661849720765_1297227473612864457_n

Ve­če kul­tu­re, pod na­zi­vom ,,Kul­tu­rom do pri­ja­telj­stva”, u or­ga­ni­za­ci­ji Udru­že­nja umjet­ni­ka “Vi­zi­ja” iz Go­lu­bo­va­ca – Crne Gore na čelu sa Slavkom Klikovac, upri­li­če­no je 11.4. u ugo­sti­telj­skom objek­tu Plav­ni­ca kod Podgorice.
Gost ve­če­ri bila je Di­ja­na Uhe­rek Ste­va­no­vić, pred­sed­ni­ca Udru­že­nja bal­kan­skih umet­ni­ka, pesnikinja i sli­kar­ka ko­ja je ro­đe­na u Hr­vat­skoj, a ži­vi i ra­di u Su­bo­ti­ci.

10999562_10205661851520810_5062320575626101710_n11050266_10205661852160826_2391175698217335253_n

Predstavljene su sledeće samostalne zbirke autorke „VANVREMENA” – izdavač Panonske niti, Srbija, „BESKRAJ“ i „NOTOVANA“, izdavač UG Hrast Hrvatska, „BEZIMENA“, „ONA“ „VANVREMENA ARTEMIDA“ izdavač UG Essegg,  „NEBO U ZUBIMA“ izdavači „Galaksija“ Niš i UBU i„RATNICA SVETLOSTI“ izdavač Diogen. Zajedničke međunarodne zbirke: “Zagrli život” i “Na marginama života” u izdanju UBU.
Na Knji­žev­noj ve­če­ri  pred­sta­vi­li su se knji­žev­ni­ci, čla­no­vi Udru­že­nja umjet­ni­ka “Vi­zi­ja”: Ol­ga Kli­ko­vac, Slav­ka Kli­ko­vac, Bran­ko Ba­to Kr­ko­vić, Ar­so Po­po­vić, Če­do Ko­va­če­vić, Smi­lja­na Vu­ki­će­vić i Žar­ko Mar­ko­vić te gosti iznenađenja Srđan Bajić iz Toronta i Branislav Božov Đinđinović iz Beograda.

10409768_10205661853680864_7780555932515891508_n

10338305_10205661852960846_1430981561279325693_n

Ovom prilikom otvorena je izložba mladih autora polaznika Umetničke škole “Vizija” i izvršena dodela diploma i članskih iskaznica.

10583776_10205661848400732_3133814283266713471_n11143538_10205661856280929_7443929492088569952_n

 

IMG_1129IMG_1115

11127791_10205661844120625_4104758092476010994_n

154568_10205661844200627_3177566800279087739_n

 

Prethodni tekstRezultati – Kengur 2015.
Sledeći tekstFotografija dana
UDRUŽENjE BALKANSKIH UMETNIKA
UDRUŽENjE BALKANSKIH UMETNIKAhttp://ubu.mojsajt.rs/
Nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti savremenog kulturnog stvaralaštva i to kroz književnost, slikarstvo, fotografiju, muzički i scenski angažman, sa posebnim osvrtom na afirmaciju mladih u cilju održivosti i unapređenju postojećeg i kreiranju novog kulturnog života društvenih zajednica na Balkanu.