fbpx
spot_img

Donet Pravilnik o bližim uslovima organizovanja celodnevne nastave i produženog boravka

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je Pravilnik o bližim uslovima organizovanja celodnevne nastave i produženog boravka, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 77/2014.

Navedenim pravilnikom bliže se uređuje organizacija, vreme, način i mesto ostvarivanja ovih oblika obrazovno-vaspitnog rada, kao i uslovi i postupak za formiranje grupa.

Struktura smene različitih aktivnosti u produženom boravku i celodnevnoj nastavi bliže se uređuje Školskim programom i Razvojnim planom škole.

Za dobijanje saglasnosti za formiranje grupa produženog boravka i celodnevne nastave, potrebno je da škola ispunjava kadrovske, prostorne i materijalno-tehničke uslove, a u skladu sa pravilnikom koji reguliše normative prostora, opreme i nastavnih sredstava u školi.

Pravilnikom su precizno definisane aktivnosti koje se ostvaruju u slobodnom vremenu, u delu o načinu ostvarivanja produženog boravka i celodnevne nastave, kao i aktivnosti u okviru samostalnog rada učenika, gde je prevashodni zadatak nastavnika da učenike uvodi u različite metode i tehnike učenja koje odgovaraju individualnim karakteristikama i potencijalima svakog učenika.

Slobodne aktivnosti koje se planiraju i programiraju Godišnjim planom rada škole, mogu se organizovati i van učionice, ukoliko škola to može da obezbedi. U realizaciji slobodnih aktivnosti mogu učestvovati i učenici koji ne pohađaju celodnevnu nastavu, odnosno produženi boravak, roditelji, studenti, budući nastavnici i vaspitači, predstavnici organizacija koje se bave brigom o deci, a sve u cilju razvijanja partnerskih odnosa svih onih koji su na direktan ili indirektan način uključeni u ostvarivanje obrazovno-vaspitnog procesa.

U toku školske godine svaki razred, jednom u toku tromesečja prikazuje rezultate rada nastale u okviru slobodnih aktivnosti putem tematskog uređenja školskog prostora, javnih časova, priredbi i slično.

Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 

Jovanka Ignjatović
Jovanka Ignjatović
Jovanka Ignjatović voli svakoga dana da nauči nešto novo. Svaki dan za nju predstavlja novi izazov. U izazovima vidi mogućnost da bude bolja.