fbpx
spot_img

Javni poziv za obrazovanje liste spoljnih saradnika Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

J A V N I   P O Z I V

za obrazovanje Liste spoljnih saradnika Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – Centra za razvoj programa i udžbenika

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zavod) upućuje poziv svim zainteresovanim licima, sa odgovarajućim obrazovanjem i radnim iskustvom u struci, da se prijave na Javni poziv za obrazovanje Liste spoljnih saradnika Zavoda – Centra za razvoj programa i udžbenika  (u daljem tekstu: Centar).

Sa utvrđene Liste spoljnih saradnika Centra, biće birani članovi komisija i radnih grupa koji će obavljati poslove koji su predmet Javnog poziva.

Svi kandidati moraju imati odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog i drugog stepena za obrazovno-vaspitni rad u osnovnom i opštem srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 Poslovi za koje se objavljuje Javni poziv su:

 1. Priprema predloga programa nastave i učenja za osnovno i opšte srednje obrazovanje i vaspitanje, kao i za opšteobrazovni deo u stručnom obrazovanju i vaspitanju;
 2. Priprema modela vaspitnog rada u okviru projekta Jačanje vaspitne funkcije osnovne i srednje škole;
 3. Razvijanje koncepta programa obuke nastavnika za ostvarivanje nastave usmerene na ishode učenja;
 4. Razvijanje specifičnih programa obuke nastavnika za ostvarivanje nastave usmerene na ishode učenja;
 5. Priprema predloga programa nastave i učenja za predmet srpski kao strani jezik.

Pored opštih uslova u pogledu stručne spreme i radnog iskustva, za obavljanje poslova :

 • iz tačaka 1 i 5 ovog poziva prednost imaju kandidati sa iskustvom u pripremi nastavnih programa koji su orijentisani na ishode;
 • iz tačke 2 ovog poziva prednost imaju kandidati sa iskustvom u obavljanju aktivnosti od značaja za vaspitnu funkciju škole;
 • iz tačaka 3 i 4 ovog poziva prednost imaju kandidati sa iskustvom u pripremi programa obuke nastavnika.

Priprema predloga programa nastave i učenja za osnovno i opšte srednje obrazovanje i vaspitanje, kao i za opšteobrazovni deo u stručnom obrazovanju i vaspitanju

U 2018. godini planirana je priprema navedenih dokumenata za sledeće razrede:

 • Program nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (za sve obavezne predmete i izborne programe);
 • Program nastave i učenja za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (za sve obavezne predmete i izborne programe);
 • Program nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja za tri obavezna predmeta: fizičko i zdravstveno vaspitanjetehnika i tehnologija i informatika i računarstvo;
 • Program nastave i učenja za drugi razred gimnazije (za sve obavezne predmete i izborne programe).

 Priprema modela vaspitnog rada u okviru projekta Jačanje vaspitne funkcije osnovne i srednje škole

 U 2018. godini,  u okviru projekta Jačanje vaspitne funkcije osnovne i srednje škole, planirana je priprema tri vaspitna modela za prvi i drugi ciklus osnovnog i za srednje obrazovanje i vaspitanje.

Razvijanje koncepta programa obuke i specifičnih programa obuke nastavnika za ostvarivanje nastave usmerene na ishode učenja

U 2018. godini planirana je priprema koncepta programa obuke i specifičnih programa obuke nastavnika svih obaveznih predmeta u osnovnom i opštem srednjem obrazovanju i vaspitanju za ostvarivanje nastave usmerene na ishode učenja.

Priprema predloga programa nastave i učenja za predmet srpski kao strani jezik

U 2018. godini planirana je priprema okvira za nastavu i učenje srpskog kao strani jezik na osnovu koga će se pripremiti programi/moduli  sa ishodima, sadržajem i metodičko-didaktičkim uputstvom za ostvarivanje.

*

Navedeni poslovi se međusobno ne isključuju, tako da jedan kandidat može da se prijavi za više, pa i za sve poslove.

Članovi radnih tela u obavezi su da poverene poslove izvršavaju po pravilima struke, opšteprihvaćenim standardima i u skladu sa uputstvima Centra.

Spoljni saradnik – član radnog tela, ima pravo na naknadu za učešće u radu radnog tela, u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju koeficijenata za obračun i isplatu naknade za rad spoljnih saradnika Zavoda.

POSTUPAK PRIJAVLjIVANjA:

Uz prijavu, pored radne biografije (CV), dostavlja se i potvrda pravnog lica u kome je kandidat zaposlen kao dokaz o poslovima koje obavlja, stepenu stručne spreme koju poseduje i o ukupnom radnom iskustvu u struci.

Penzionisana lica, uz prijavu umesto potvrde, dostavljaju kopiju diplome o stečenom obrazovanju i navode naziv i sedište pravnog lica u kome su radili neposredno pre odlaska u penziju.

Nezaposlena lica uz prijavu dostavljaju i kopiju diplome o stečenom obrazovanju i potvrdu pravnih lica kod kojih su stekla najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Prijava se dostavlja Zavodu lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Fabrisova 10, 11040 Beograd, poštanski fah 2, sa naznakom: „Javni poziv – Lista spoljnih saradnika Centra za razvoj programa i udžbenika“.

Krajnji rok za dostavljanje potrebne dokumentacije lično ili za predaju preporučene pošiljke je 24. januar 2018. godine.

Nedopuštene, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Ovaj javni poziv objaviti na sajtu Zavoda www.zuov.gov.rs dana 15. januara 2018.

Dokumenta potrebna za prijavu na Javni poziv:

Kompletan tekst Javnog poziva

Formular za prijavu

Lice ovlašćeno za dodatna obaveštenja u vezi sa prijavom je Katarina Mićić, telefon broj 011/208-1916, i-mejl konkurs@zuov.gov.rs.

 

DIREKTOR
mr Zlatko Grušanović

Izvor: zuov.gov.rs

Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.