fbpx
spot_img

Konkurs za nastavnike „SAVREMENA NASTAVA!“

ČASOPIS „SAVREMENA NASTAVA“
– poziv na saradnju –

NVO „Oaza znanja“ iz Podgorice (nevladina organicija koja promoviše prirodne nauke i književnost) objavljuje poziv za saradnju, a povodom prvog broja časopisa „Savremena nastava“. Časopis je otvoren za nastavnike širom regiona.

Teme koje će biti zastupljene u časopisu su:
– korišćenje modernih ICT alata u nastavi (primjeri dobre prakse);
– predstavljanje najnovih ICT inovacija u regionu i svijetu;
– objavljivanje nastavnih priprema (posebno će biti vrednovane one pripreme koji uključuju korišćenje modernih ICT alata);
– istraživački i teorijski radovi iz oblasti vaspitanja i obrazovanja;
– ekološke teme;
– teme 17 ciljeva održivog razvoja;
– međupredmetna povezanost nastave i preduzetništva;
– prikazi, reportaže, intresatna dešavanja iz oblasti nauke;
– inovacije i nove tehnologije u nauci

Radovi trebaju da budu napisani u Times New Roman formatu (12) i poslati isključivo kao Word dokument u prilogu mejla. Radovi trebaju da budu koncipirani na sljedeći način:

Ime i prezime autora, škola u kojoj je angažovan

Naslov rada: (naslov rada treba da bude precizan i informativan, da odražava suštinu predmeta proučavanja i da ne sadrži više od deset riječi)

Rezime: (uobičajeno je da ima 150- 300 riječi. Ovdje se u kratkim crtama daju ciljevi rada, primijenjene metode, glavni rezultati i zaključci)

Ključne riječi: (navesti 6-8 riječi koje su veoma važne za poslati tekst)

Rad: (Obično sadrži uvod, rezultate rada i zaključak. Poželjno je da sadrži tabele i slike. Potrebno je da ima neku smislenu cjelinu, odnosno određeni logički red.)

Literatura: (Ovdje se navodi osnovna literatura koja je služila kao osnovu za napisani rad. Potrebno je navesti ime i prezime autora, naslov knjige, izdavača, mjesto i godinu izdavanja. Takođe mogu biti poslati i linkovi koji su poslužili u pisanju rada)

Prevod na engleski jezik (samo rezime i ključne riječi): Potrebno je prevesti rezime i ključne riječi na engleski jezik. Prevod mora biti što je preciznije moguć, gramatički ispravan i jasan.

Autori koji pošalju svoj rad garantuju da je rad njihovo originalno djelo, prethodno neobjavljivano. Autori čiji rad bude prihvaćen imaju pravo na zahvalnicu za saradnju koju će im NVO „Oaza znanja“ poslati mejlom. Autorima se ne isplaćuje honoror za objavljene radove. Objavljivanje časopisa će biti online za besplatno preuzimanje uz adekvatnu medijsku promociju kako časopisa tako i autora zastupljenih u časopisu. Nakon što autor(i) pošalje svoj rad dobiće povratnu informaciju najkasnije 30 dana od prijema mejla o tome da li je njegov rad prihvaćen ili ne. Radove će pregledati tročlana stručna komisija.
Radovi se šalju na mejl medernanastavacg@gmail.com i to uz naznaku „Rad za časopis Savremena nastava“

Radove možete slati do 15 aprila 2019.god.
nvooazaznanja.wordpress.com

NVO "Oaza znanja"
NVO "Oaza znanja"http://nvooazaznanja.wordpress.com
NVO za promociju prirodnih nauka i književnosti "OAZA ZNANjA" iz Podgorice počela je sa radom u septembru 2018. godine. Ciljevi udruženja su promocija prirodnih nauka i književnosti mladima na edukativan i zanimljiv način, uz pomoć kreativnih sadržaja, radionica, seminara; afirmacija ljudskih prava i podsticanje društvenog aktivizma mladih kroz razne aktivnosti; edukacija i osnaživanje mladih kroz zdrave stilove života, učenje demokratije i razvijanje volonterizma; pružanje pomoći za razvijanje kreativnosti kod mladih sa smetnjama u razvoju i kod Re populacije; podizanje svijesti gdje sve nauka ima primjenu u svakodnevnom životu, pri zaštiti životne sredine i upotrebi prirodnih resursa...