fbpx

Bojan Jokanović

Bojan Jokanović
194 OBJAVE0 KOMENTARA
Rođen 2. maja 1985. godine u Tuzli, živi u Doboju. Diplomirani Teolog, radi kao vjeroučitelj. Bavi se crtanjem, sviranjem gitare…"satiričnim" temama iz svakodnevnog života, ne/kulture, obrazovanja, mentaliteta...Čovek pre svega.

Karikatura dana

Otprilike ili odprilike? Piše se otprilike. Ova riječ je nastala od prijedloga od i imenice prilika u genitivu. U njoj dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti;...

Karikatura dana

Vi ili vi? U poslovnoj i službenoj prepisci uobičajeno je pisanje početnim velikim slovom Vi, Vaš, Vas za jednu osobu i, ređe, Ti, Tvoj, Tebe,...

Karikatura dana

Težak je ovaj posao, papirologije ima napretek. Na pretek ili napretek? Piše se napretek. Napretek je prilog koji znači više nego što treba.  

Karikatura dana

Nedam ili ne dam Piše se ne dam. Ne se uvijek piše odvojeno od glagola u ličnom obliku. Izvor: kakosepise.com

Karikikatura dana

Dajući ili davajući? Piše se dajući (: davati) Pravilan oblik glagolskog priloga sadašnjeg glagola davati je dajući. Ovaj oblik je nastao dodavanjem nastavka -ći na pun...

Karikatura dana

Vi ćete ili vi će te? Piše se vi ćete. Ću, ćeš, će; ćemo, ćete, će.

Karikatura dana

Od kako ili otkako? Piše se otkako. Prilog otkako koji znači od onog časa, trenutka kad, otkad, piše se spojeno. 😀

Karikatura dana

Napici ili napitci? Piše se napici. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, dolazi do (gubljenja suglasnika) radi lakšeg izgovora riječi. Ne može se pisati :...

Pridruži se našem timu!

Promocija humanih vrednosti

Hit VIdeo