fbpx
spot_img

Stipendije grada Gačka za za školsku 2018/19

Grad Čačak je raspisao konkurs za dodelu stipendija studentima za školsku 2018/19. godinu. Stipendija će se isplaćivati u 10 jednakih rata tokom školske godine.

 

Pravo na studentsku stipendiju imaju:

 • studenti osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija na fakultetima čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, sa ostvarenom prosečnom ocenom 8,50 i preko u toku školovanja, počev od druge godine studija, pod uslovom da daju godinu za godinom , da imaju najviše jedan nepoložen ispit iz prethodnih godina i da imaju prebivalište na teritoriji grada Čačka  najmanje dve godine pre dana objavljivanja Konkursa za finansijsku podršku,
 • nezaposleni studenti prve godine master akademskih studija na fakultetu čiji je osnivač Republika Srbija, sa ostvarenom prosečnom ocenom 8,50 i preko u toku školovanja pod uslovom da daju godinu za godinom na fakultetu čiji je osnivač Republika Srbija, da nisu navršili 27. godina života, odnosno studenti druge godine master akademskih studija i prosečno ostvarenom ocenom 8,50 na osnovnim akademskim studijama i prvoj godini master akademskih studija pod uslovom da daju  godinu za godinom i da imaju prebivalište na teritoriji grada Čačka najmanje dve godine pre dana objavljivanja Konkursa za finansijsku podršku,
 • studenti osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija na fakultetu čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, počev od druge godine studija, pod uslovom da daju godinu za godinom i da imaju najviše jedan nepoložen ispit iz prethodnih godina studija, ako su oboleli od teške i trajne bolesti ili su invalidna lice kao posledica urođene ili postraumatske sekvele koja zahteva trajno medicinsko pomagalo i  da imaju prebivalište na teritoriji grada Čačka najmanje dve godine pre dana objavljivanja Konkursa za finansijsku podršku,
 • nezaposleni studenti prve godine master akademskih studija na fakultetu čiji je osnivač Republika Srbija, pod uslovom da daju godinu za godinom na fakultetu čiji je osnivač Republika Srbija, da nisu navršili 27. godina života, odnosno studenti druge godine master akademskih studija pod uslovom da daju godinu za godinom na fakultetu čiji je osnivač Republika Srbija, da nisu navršili 27. godina života i ako su oboleli od teške i trajne bolesti ili su invalidna lica kao posledica urođene ili postraumatske sekvele koja zahteva trajno medicinsko pomagalo i da imaju prebivalište na teritoriji grada Čačka najmanje dve godine pre dana objavljivanja Konkursa za finansijsku podršku,

Teške i trajne bolesti u smislu alineja 3. i 4. su:

 • trajna, hronična, bubrežna insuficijencija kod koje je indikovana dijaliza ili transplantacija bubrega,
 • maligne bolesti – na skali Karnofskog zbir životne sposobnosti veći od 60%,
 • multipla skleroza,
 • autizam – intelektualno visokofunkcionalne,
 • slepilo – amaurosis,
 • gluvoća – kofozis,
 • hronični hepatitis,
 • hronična opstruktivna bolest pluća,
 • šećerna bolest – dijabetes melitus,
 • maligna hipertenzija,
 • hemofilija,
 • HIV,
 • epilepsija,
 • cistična fibroza,
 • sistemske autoimune bolesti,
 • progresivne neuromišićne bolesti, cerebralna paraliza, paraplegija, tetraplegija,
 • teške reumatske bolesti i komplikacije.

 

Visina stipendije

 

Stipendija se isplaćuje u visini:

 • 8.000,00 dinara mesečno

 

Potrebna dokumenta

Uz prijavu  na konkurs potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 • potvrdu fakulteta o postignutim rezultatima u učenju i potvrdu o upisanoj godini studija,
 • potvrdu o broju nepoloženih ispita iz prethodnih godina,
 • fotokopiju lične karte (očitanu ličnu kartu) i indeksa za studente,
 • studenti master akademskih studija, potvrdu o uspehu na osnovnim studijama, potvrdu o upisu na master studije
 • teška bolest i invalidnost dokazuju se lekarskim uverenjem,
 • potvrdu o upisanoj školskoj godini.

 

Rok i adresa za podnošenje dokumenata

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 30. oktobra do 30. novembra 2018. godine.

 

Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

 

Studentu iz tačke 1. alineja 2. i 3. ove odluke stipendija se može dodeliti i u toku školske godine na osnovu podnetog zahteva ako je bolest i invalidnost nastala nakon zaključenja konkursa za odnosnu godinu i ako u budžetu grada ima sredstava za ove namene.

 

Uz zahtev  student podnosi potvrdu fakulteta o upisanoj godini studija, fotokopiju lične karte – očitanu ličnu kartu, kopiju indeksa,  nalaz nadležne zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija ili grad Čačak o teškoj bolesti i nalaz i mišljenje Interresorne komisije.

 

Prijave na konkurs dostaviti na adresu: Gradska uprava za  društvene delatnosti grada Čačka, sa naznakom prijava  na  konkurs za finansijsku podršku učenicima i studentima, Čačak ul. Župana Stracimira broj 2.

 

Komisija će obavestiti učesnike konkursa o rezultatima konkursa do 15. decembra 2018. godine.

Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.