fbpx
spot_img

Konkurs za najbolju dečju karikaturu „Mali Pjer“

Ministarstvo prosvete i
PRIJATELJI DECE SRBIJE objavljuju

KONKURS ZA NAJBOLJU DEČIJU KARIKATURU „MALI PJER“

za školsku 2022/2023.

PRAVILNIK:

O konkursu:

Tema karikature je slobodna.

U najširem smislu slobodna tema konkursa pruža mogućnost učenicima za
izražavanje kreativnog mišljenja i kritičko opažanje sveta u kome žive i pojava
oko sebe. Takmičenje je i priliku da ukažu na potrebu odrastanja u atmosveri
tolerancije i poštovanja – bez nasilja, zloupotrebe i šunda, uz vršnjačku i
svaku drugu toleranciju, porodičnu i svaku društvenu zaštitu, adekvatno
obrazovanje, mogućnost da razvijaju svoje potencijale spram svog uzrasta i
mogućnosti, kvalitetno slobodno vreme, adekvatnu kulturnu i medijsku ponudu…

Tema može da se odnosi na ostvarivanje prava dece i mladih u porodici, školi,
javnom prostoru i društvenom okruženju uopšte, kao i na one ličnosti i
fenomene iz okruženja koje im pomažu da ostvaruju svoja prava, ali ih i ometaju.
Prijatelji dece Srbije, a na osnovu Kalendara Ministarstva prosvete za
2022/2023. godinu, o uvršćavanju Malog Pjera u akreditovana takmičenja/smotre,
donosi odluku o kriterijumima, načinima vrednovanja i propozicijama koje će se
odnositi na sve nivoe (školski, opštinski, gradski/okružni, republički).

Osnovne propozicije:

– na takmičenju/smotri mogu učestvovati svi redovni učenici osnovnih škola;

– izbor učenika za opštinsko takmičenje vrši se isključivo na osnovu
postignutih rezultata učenika na školskom takmičenju/smotri;

– za svaki naredni nivo takmičenja/smotre određuju se učenici na osnovu
postignutih rezultata i rang-liste sa prethodnog nivoa takmičenja/smotre, a
u skladu s propozicijama;

– rangiranje učenika za određeni nivo takmičenja/smotre vrši se isključivo
na osnovu postignutog broja bodova, u skladu sa Stručnim uputstvom i
pravilnikom određene vrste takmičenja/smotre;

– ukoliko više učenika postigne isti broj bodova, svi učenici zauzimaju isto
mesto i svi imaju isti rang.

Takmičenje za dečju karikaturu „Mali Pjer“ organizuje se na četiri nivoa
A – Na školskom nivou
B – Na opštinskom nivou
V – Na okružnom nivou i
G – Na republičkom nivou

Za svaki naredni nivo takmičenja/smotre određuju se učenici na osnovu
postignutih rezultata i rang-liste sa prethodnog nivoa takmičenja/smotre, a
u skladu s propozicijama;

Školski nivo takmičenja je obavezan, a za učešće na republičkom
takmičenju moraju se proći bar 2 nivoa (školski i još jedan).

– U osnovnoj školi Komisiju za vrednovanje čine tri člana– (likovni
pedagozi, i/ili stručni saradnici u oblasti likovnog stvaralašta i
umetnosti, i/ili karikaturisti…).

– Na opštinskom nivou Komisiju čine tri člana – (likovni pedagozi,
i/ili stručni saradnici u oblasti likovnog stvaralašta i umetnosti,
i/ili karikaturisti…). Vrednovanje se vrši u jednoj od OŠ na području
opštine – u školi domaćinu.

– Na okružnom nivou Komisiju čine tri člana – (likovni pedagozi, i/ili
stručni saradnici u oblasti likovnog stvaralašta i umetnosti, i/ili
karikaturisti…), uz saradnju sa školskom upravom. Vrednovanje se vrši
u jednoj od OŠ na području okruga – u školi domaćinu.

– Na republičkom nivou Komisiju čine tri člana – (likovni pedagozi,
i/ili stručni saradnici u oblasti likovnog stvaralašta i umetnosti,
i/ili karikaturisti…), i ukoliko je to izvodljivo jedan član iz
Ministarstva prosvete.

– Organizatori prethodnog nivoa takmičenja u obavezi su da dostave sve
nagrađene radove po izboru Komisije organizatoru narednog nivoa
takmičenja, kao i zapisnik Komisije o rezultatima vrednovanja na
utvrđenom formularu (dostavljenog u prilogu propozicija).
Rokovi:

Takmičenja u osnovnim školama organizuju se tokom februara meseca 2023.
godine.

Takmičenje u opštini organizuje se tokom marta meseca 2023. godine.

Okružno/gradsko takmičenje organizuje se tokom aprila meseca 2023. godine.
(Radovi sa okružnog/gradskog takmičenja da bi bili u konkurenciji moraju
biti dostavljeni Prijateljima dece Srbije najkasnije 5. maja 2023. godine,
na adresu Prijatelji dece Srbije, Nemanjina 4, 11000 Beograd, uz obavezan
prateći zapisnik Komisije o rezultatima vrednovanja na utvrđenom
formularu sa prethodnog nivoa takmičenja, kao i svim dostupnim
zapisnicima prethodnih nivoa. (Radovi pristigli nakon navedenog datuma
neće se razmatrati).

Republičko takmičenje organizuje se tokom maja meseca 2023. godine (tačno mesto
i datum održavanja centralne izložbe i dodele nagrada biće utvrđeno).
*Nakon svakog nivoa takmičenja planirano je organizovanje izložbe u
školi domaćinu.

Kriterijumi za vrednovanje:
Originalnost i duhovitost
Kreativnost
Vizuelna i likovna celovitost
Atmosfera
Poruka karikature

Način vrednovanja:
Rangiranje učenika za određeni nivo takmičenja/smotre vrši se isključivo na
osnovu postignutog broja bodova, u skladu sa Stručnim uputstvom
Svaki od navedenih kriterijuma vrednuje se od 1-5 bodova, tako da svaki
rad može biti ocenjen sa minimalno 5 i maksimalno 25 bodova. Ukoliko je
broj bodova identičan, učenici su jednaki u plasmanu.
Ukoliko više učenika postigne isti broj bodova, svi učenici zauzimaju isto
mesto i svi imaju isti rang. Tako komisija može dodeliti više prvih, drugih
i trećih nagrada, S OGRANIČENJEM DO PET RADOVA PO NAGRADI (prvo
mesto – NAJVIŠE pet radova, drugo mesto – NAJVIŠE pet radova, treće
mesto – NAJVIŠE pet radova).

Propozicije:

Na konkursu mogu učestvovati svi učenici osnovnih škola u Srbiji u dve
kategorije:
– Kategorija učenika mlađih razreda osnovne škole (od 1. do 4. razreda)
– Kategorija učenika starijih razreda osnovne škole (od 5. do 8. razreda)
– Crteži se mogu raditi na kartonu ili hameru veličine 30 X 30 cm ili na
papiru bloka br. 5.
– Radovi mogu biti crno – beli ili u koloru, a mogu sadržati i naziv
crteža – poruku.
– Svaki učenik može da učestvuje na takmičenju samo sa jednim radom.
– Izbor tehnike rada je slobodan.
– Radovi ne smeju biti opremljeni, niti uramljeni.
– Radovi moraju biti originalni i rađeni samostalno.

Obavezno je da svaki crtež na poleđini sadrži čitko ispisane sledeće
podatke:
1. Ime i prezime, razred i odeljenje učenika – autora i kontakt telefon; 1
2. Naziv, adresa i telefon škole učenika – autora; 2
3. Ime, prezime i kontakt telefon nastavnika razredne nastave ili nastavnika
likovne kulture (mentora autora);
(Radovi dostavljeni bez navedenih podataka neće biti uzimani u obzir!).

-Radovi pristigli na konkurs se ne vraćaju.

U Beogradu, januar 2023.

Za sve dodatne informacije možete pisati na pds@eunet.rs ili pozvati na telefon
011/3343-135 ili 069/1388336

1) Svi podaci maloletnika se prikupljaju isključivo zarad realizacije takmičenja, i obaveštavanja o
prijemu nagrade i ne mogu se koristiti u bilo koje drug svrhe. Arhiviraju se u skladu sa politikama o
zaštiti dece i mladih PDS-a, kao i svih drugih pozitivnih propisa u ovoj oblasti

2) Isto kao u prethodnoj fus-noti

Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.