fbpx
spot_img

Nawar Ahmad al-Shater – pesnikinja iz Sirije

Vi ste učiteljica i poetesa. Šta rad sa decom predstavlja za vas?

Deca su jedina preostala čistota u ovom materijalističkom svetu, pa svaki rad sa decom čini da se osećam nevino i čisto, kao da sam ponovo dete.

Najčešće pišete za decu, da li su oni vaša najveća inspiracija?

Da, moje majčinstvo je najveći motiv koji me tera da pišem za decu i odrasle. Imala sam želju da svojoj deci napišem lepe reči kako bih izrazila koliko ih volim. Nakon toga, obuzela su me topla osećanja i učinila da sa ljubavlju pišem sve svoje pesme.

Nawar Ahmad al-Shater

Imate dvoje dece, je li tako? Sigurna sam da su veoma ponosni na vas.

Imam sedmogodišnjeg sina, Abdulrahmana. On je učinio da osetim majčinstvo o kakvom sam oduvek sanjala. Takođe, imam šestogodišnju ćerku po imenu Farah, koja je u mom životu iscrtala sreću, svojim veličanstvenim osmehom. Tako sam ponosna što sam majka ovo dvoje neverovatne dece.

Nawar Ahmad al-Shater

Kakav je život jednog pesnika u Siriji?

Život pesnika u Siriji je na neki način tradicionalan, ali pokušavam da razbijem dnevnu rutinu ličnim doživljajima koja su me dovela u poetsko raspoloženje. Pesnici stvaraju uslove da bi mogli da žive svoje pesme.

Koliko ste knjiga do sada objavili i o čemu najčešče pišete?

Objavila sam tri knjige poezije. „Šapat srca“ se sastoji od ljubavnih pesama. Pisala sam sa željom da izrazim nostalgiju koju sam osećala dok sam bila van svoje zemlje.

Planeta svetlosti“ je sufijska knjiga i izražava misulimansko traženje istine duboke božanske ljubavi.

Da li vas dotiče moja poezija?  takođe je zbirka ljubavnih pesama posvećenih odsutnom ljubavniku. Pesme su napisane u nadi da će ga poezija ganuti.

Nawar Ahmad al-Shater

Pišete i za marokanski časopis „Vaz“ za decu. Koliko jezika govorite i koristite u pisanju?

Pišem priče i poeziju za decu na arapskom, a imam i neki materijal na engleskom koji ću objaviti u nekom trenutku, u budućnosti. Mislim da je pisanje za decu važno na svim jezicima jer je to ljudska poruka i dužnost za sve pisce i pesnike.

Vi ste, takođe, koautor mnogih knjiga. Koliko su mladi ljudi zainteresovani za književnost, u vašoj zemlji?

Učestvovala sam u nekoliko književnih antologija koje su uključivale mnoge eminentne pisce. U mojoj zemlji mladi ljudi imaju veliko interesovanje za književnost i pisanje, ali životna i ekonomska situacija stvara prepreku izdavanju i štampanju za sve.

Nawar Ahmad al-Shater

Šta mislite, da li savremena tehnologija pomaže mlađim generacijama kada su u pitanju obrazovanje i zdrave navike poput čitanja?

Da, savremena tehnologija je učinila proces učenja mnogo lakšim. Informacije i knjige se lako nalaze na Internetu i svako ima pristup. E-knjige su učinile čitanje mnogo popularnijim. Ali, s druge strane, društveni mediji i elektronske igre veoma su privukle mlade ljude i mnogi su napustili čitanje.

Šta mislite, šta je najveća poteškoća sa kojom se deca danas suočavaju?

Nasilje koje deca doživljavaju je katastrofalno. Kada roditelji ne zbrinjavaju i ne vole svoju decu, deca postaju ranjivija na eksploataciju i uznemiravanje. Moramo spasiti detinjstvo i decu i pružiti im odgovarajuću negu.

Nawar Ahmad al-Shater

Dobitnica ste brojnih priznanja i pohvala za ono što radite, koliko vam to znači?

Priznanje je velika motivacija. Čini nas još motivisanijim za rad i pokazuje nam interesovanje drugih za ono što radimo. To nas vodi u još naporniji i kvalitetniji rad.

Na čemu radite ovih dana?

Radim na nekoliko numera povezanih sa književnošću i poezijom koje ću najaviti kada delo bude dovršeno. Moje glavno interesovanje trenutno je književnost za decu jer sam majka i volim da pišem za svoju decu – za svu decu. Na taj način ispunjavam svoj poziv kao pisac i majka.

Nawar Ahmad al-Shater

Šta je vaš najveći cilj u životu?

Moj glavni cilj je da svojim tekstovima probudim ljubav kod ljudi i podtičem duh optimizma. Ljubav smatram ključem do svakog srca. Neizbežna je potreba da se nastavi u životu. Između snova i nade nema udaljenosti jer su blizanci.

Postoji li poruka koju biste želeli da pošaljete čitaocima iz Srbije i čitavog Balkana?

Hvala vam na ovom divnom intervjuu. Želim da vam prenesem pozdrave i veliku ljubav prema narodu iz Srbije i čitavog Balkana!

 

DIVLJA ŽELJA

Željo moja,

ti koji mi nedostaješ…
flertuj sa mnom
i dirni me u sećanje

na mesto

koje je dokumentovalo našu ljubav!
Dođi
da bismo se istopili
u mraku odsustva,
da bismo ušli u trag
razlozima našeg skrivanja.
S vremena na vreme
prođi pored mog srca
i živi u mojim rebrima,
tako da zvuk zagrljaja
odjekuje
u zemlji stabilnosti.
Daj mi poslednji trenutak strasti
koji potresa moju nostalgiju
u ovoj kolevci ludila.
Želim da napišem pesmu
o mrtvom pesniku
za kojeg niko

ne zna.

Nawar Ahmad al-Shater

 

 

OBLIČJE NOSTALGIJE

Damask,
dama gradova
sa licem jasmina,
u obliku je srca.

Suze kaplju
u sećanju;
iscrpljene su,
a čežnja je razapeta
na poljima sna.

Hoćemo li se sresti…?
Srce pita

o mirisu jutra,
o Fairouzovoj kafi
i haosu nostalgije.

Kiša odgovara:

Na nebu, ispod rebara,
pesma čeka
nasmejani izlazak sunca,
tamo gde sreća bezbrižno peva
u ljuljašci.
Tako se brišu
jecaji izgnanstva,
tako se proleće ponovo rađa
iz materice
Damaskovske zime
koju grli,
bela zaljubljena vila.

Nawar Ahmad al-Shater

 

Prevod: Anita Pešić

Nawar Ahmad al-Shater – a poetess from Syria

Nawar Ahmad al-Shater

You are a teacher and a poetess. What does working with children mean to you?

Children are the only remaining purity in this materialistic world, so any work with them makes me feel innocent and clean, like I am a child again.

You usually write for children, are they your biggest inspiration?

Yes, my motherhood is the biggest motive that makes me write for children and adults, as well. I had a desire to write beautiful words to my children in order to express how much I love them. After that, I was overwhelmed by warm feelings that made me write all my poems with love.

Nawar Ahmad al-Shater

You have two children, right? I’m sure they are very proud of you.

I have a seven-year-old son, Abdulrahman. He made me feel the motherhood I had always dreamed of. Also, I have a six-year-old daughter named Farah, who has drawn happiness in my life, with her magnificent smile. I am so proud to be the mother of these two incredible children.

Nawar Ahmad al-Shater

What does the life of a poet in Syria look like?

The poet’s life in Syria is in a way traditional, but I try to break the daily routine with personal experiences that put me in a poetic mood. Poets needs to create the conditions so that they can live their poems.

How many books have you published so far and what do you write about mostly?

I have published 3 books of poetry. „Whisper of the Heart“ consists of love songs. I wrote with a desire to express the nostalgia I felt while I was out of my country.

Planet of Light“ is a Sufi book and expresses the Muslim search for the truth of deep divine love.

Does my poetry touch you?“ it is also a collection of love songs dedicated to an absent lover. The poems were written in the hope that poetry would move him.

Nawar Ahmad al-Shater

You also write for the Moroccan children’s magazine Vaz. How many languages do you speak and use in writing?

I write stories and poetry for children in Arabic, and I have some material in English that I will publish at some point, in the future. I think that writing for children is important in all languages because it is a human message and a duty for all writers and poets.

You are also a co-author of many books. How interested are young people in literature, in your country?

I have participated in several literary anthologies that have included many eminent writers. In my country, young people have a great interest in literature and writing, but the living and economic situation creates an obstacle to publishing and printing for everyone.

Nawar Ahmad al-Shater

What do you think, does modern technology help the younger generations when it comes to education and healthy habits like reading?

Yes, modern technology has made the learning process much easier. Information and books are easily found on the Internet and everyone has access. E-books have made reading much more popular. But, on the other hand, social media and electronic games attracted young people very much and many of them stopped reading.

What do you think is the biggest difficulty that children face today?

The violence that children experience is catastrophic. When parents do not love and take care of their children, they become more vulnerable to exploitation and harassment. We must save childhood and children, and provide them with appropriate care.

Nawar Ahmad al-Shater

You have received numerous accolades and praises for what you do, how much does that mean to you?

Recognition is a great motivation. It makes us even more motivated to work and shows us the interest of others in what we do. This leads us to even harder and better work.

What are you working on these days?

I am working on several songs related to literature and poetry that I will announce when the work is completed. But my main interest at the moment is children’s literature, because I am a mother and I like to write for my children and all children. In this way I fulfill my call as a mother writer.

Nawar Ahmad al-Shater

What is your biggest goal or dream in life?

My main goal is to awaken love in people with my poems and spread the spirit of optimism. I consider love the key to every heart. The inevitable need is to carry on in life. There is no distance between dreams and hope because they are twins.

Is there a message you would like to send to readers from Serbia and the entire Balkan?

Thank you for this wonderful interview. I want to convey greetings and great love for the people from Serbia and the entire Balkans!

Prevod: Anita Pešić

Anita Pešić
Anita Pešić
ANITA PEŠIĆ, rođena je u Nišu 1987. godine. Po struci je vaspitačica – specijalista za dramsko vaspitanje. Radi u vrtiću i ponosni je član „Asocijacije najboljih nastavnika u bivšoj Jugoslaviji – ANN EX YU“. Bavi se pisanjem ljubavne i rodoljubive poezije, a pre svega poezije i proze za decu jer inspiraciju najčešće pronalazi u radu sa najmlađima. Do sada je objavila tri zbirke pesama za decu različitih uzrasta: „Boje duše moje“, „Bašte iz mašte“, „Let u svet“ i jedan dramski tekst za decu i mlade, pod nazivom „Sunčica i sedam čarobnica". Zastupljena je u brojnim medjunarodnim zbornicima poezije za decu i odrasle, a njene pesme prevedene su na engleski, romski, bugarski, makedonski, italijanski, španski, bengalski i nepalski jezik. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja, u zemlji i regionu. Anita je predsednica Udruženja "Čuvari detinjstva" i organizatorka međunarodnih kreativnih konkursa za decu. U slobodno vreme, bavi se lutkarstvom, slikarstvom i novinarstvom. Prepoznatljiva je po unikatnim lutkama koje izrađuje na osnovu dečjih crteža i fotografija, otuda i njen nadimak „Lutkoljubica“.