27. Januara 2020. | 14:39
Početna / Pokazivač pokazuje / Savez slepih Srbije

Savez slepih Srbije

Savez slepih SrbijeSavez slepih Srbije je osnovan 14. jula 1946. godine. Nastao je kao rezultat težnje slepih da rade organizovano na ostvarivanju svojih specifičnih potreba i interesa. To je jedina reprezentativna organizacija slepih u Srbiji, a najveća je što se tiče udruženja slepih, kako po broju članova, tako i po aktivnostima koje vrši u cilju zadovoljavanja potreba i interesa svojih članova i ove kategorije osoba sa invaliditetom uopšte.

Članovi Saveza su slepa i slabovida lica iz Srbije. Evidentirano je oko 12.000 slepih i teško slabovidih lica svih uzrasta. Savez ostvaruje proklamovane ciljeve preko opštinskih, međuopštinskih, gradskih i pokrajinskih organizacija, zatim preko organa Saveza i desetak stalnih radnih tela. Na ostvarivanju ciljeva i zadataka se angažuju redovni i pomažući članovi i saradnici Saveza – volonterski, a stručne službe Saveza i njegovih organizacija – profesionalno.

Osnovni ciljevi Saveza su: eliminisanje ili ublažavanje teških posledica slepoće i slabovidosti i aktivan i ravnopravan život slepih sa licima normalnog vida. Radi ostvarivanja široko postavljenih ciljeva i programskih zadataka Savez se neposredno i preko šire društvene zajednice angažuje na vaspitanju, obrazovanju, profesionalnom osposobljavanju, rehabilitaciji i zapošljavanju slepih i slabovidih, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, obezbeđivanju, nabavci i distribuiranju specijalnih pomagala za kompenzaciju vizuelnog hendikepa u različitim oblastima, na zadovoljavanju specifičnih potreba slepih i slabovidih u oblasti kulture, izdavačke, bibliotečke i informativne delatnosti, negovanju i razvijanju sportsko-rekreativnih, šahovskih i drugih aktivnosti za članstvo Saveza i drugo. Savez se permanentno angažuje da se položaj slepih u različitim oblastima reguliše zakonskim i podzakonskim propisima i da slepa lica, kao lica sa jednim od najtežih hendikepa koji može pogoditi čoveka, imaju povoljan materijalni i društveni položaj i odgovarajuća kompenzaciona prava, kako bi se u što većoj meri umanjile posledice ovog hendikepa.
Uspešnim višedecenijskim radom i rezultatima Savez je stekao bogato iskustvo, ugled i značajan društveni uticaj kod državnih organa i relevantnih društvenih institucija koje obezbeđuju materijalne i druge pretpostavke za njegov rad i za posebna prava i povlastice slepih i slabovidih. Ugled i uticaj Saveza ogleda se i u tome što u ime države obavlja i određena javna ovlašćenja, kao što su: zadovoljavanje specifičnih potreba slepih u oblasti bibliotečke, izdavačke i informativne delatnosti na slepima dostupnom pismu (Brajevo, reljefno, tačkasto pismo, kao jedino autentično pismo za slepe) i tehnikama – zvučna tehnika (knjige i časopisi snimljeni na kasetama i kompakt diskovima); obezbeđivanje, nabavka i raspodela specifičnih pomagala za slepe, regulisanje i izdavanje isprava za povlašćenu i besplatnu vožnju slepih i njihovih pratilaca u unutrašnjem putničkom saobraćaju i drugo.

Delatnosti Saveza se mogu podeliti u dve osnovne grupe:
• socijalno-humnitarna i opšta delatnost i
• bibliotečka, izdavačka i informativna delatnost.

Prostorije u kojima se pretežno odvija rad na socijalno-humanitarnoj delatnosti se nalaze u Beogradu, Knez-Mihailova 42/II, u sedištu Saveza. Telefoni: 3286-550; 3286-706; faks: 3286-722; e-mail:info@savezslepih.org.rs adresa sajta: www.savezslepih.org.rs.

Bibliotečka i izdavčka delatnost se pretežno odvija u Biblioteci Saveza slepih Srbije „Dr Milan Budimir” u Beogradu, Jevrejska 24. telefoni: 2630-969, 2184-604; e-mail: sssbiblio@gmail.com

Savez izdaje sledeća glasila za slepe i slabovide: Mozaik – na audio-kasetama i kompakt diskovima, „Svitanja”, „Žena i dom” i „Zabavne listiće” – na Brajevom pismu.

Predsednik Saveza slepih Srbije je Milan Stošić, a sekretar Branka Brkić.

Savez je organizovan na teritorijalnom principu i u njegovom sastavu deluje 44 opštinske, međuopštinske i gradske organizacije, od kojih 30 u centralnoj Srbiji, tri na Kosovu i Metohiji i 11 u Vojvodini. Osim toga, u okviru republičke organizacije deluje i Savez slepih Vojvodine.

 

 

INFORMATION ON THE ORGANIZATION
UNION OF THE BLIND OF SRBIJA

The Union of the Blind of Serbia was set up on July 14 1946. It has resulted from the aspirations of the blind to organize their work on meeting their specific needs and interests. The members of the Union are blind and partially sighted persons from Serbia. The Union has some 12000 blind and heavily visually impaired members of different age. The goals proclamed are realized over the local, regional and provincial organizations, over the bodies of the Assembly, Executive and Monitoring Committees and some ten standing Commissions. Ordinary and assisting members of the Union are involved on the voluntary basis in the realization of the programme, and the Office of the Union and the offices of the organizations are involved on the proffessional basis.

The basic goal of the Union is elimination or diminishing of heavy consequences of blindness and partial sight and achieving active and equal life of blind and partially sighted persons with sighted ones. Bearing in mind the effectuation of wide range of goals and the tasks set out in the Plan of Action, the Union is involved directly or over the social community in education, vocational training, rehabilitation and employment of blind and partially sighted persons, in their health and social protection, in ensuring, acquisition and distribution of special aids for the compensation of visual handicap in different areas, in meeting specific needs of blind and partially sighted persons in the area of culture, publishing, library and informative activity, in development of sport, recreational and chess activities etc. The Union permanently struggles for regulating the protection of blind and visually impaired persons by means of legislative provisions. We also make the efforts that blind and partially sighted persons, as the persons with one of the haviest handicaps that a man can be affected by have favourable social and material situation, in order to diminish the consequences of their handicap in as greater extent as possible. By means of 60-year-work and results, the Union has a rich experience, reputation and significant influence on the relevant state bodies and institutions ensuring material and other presumptions for its work and for special rights and benefits of blind and partially sighted persons. The reputation of the Union is also reflected in the fact that it deals with some public affairs on behalf of the State, such as meeting specific needs of the blind in the area of publishing, informative and library activities in the formats that are accessible for the blind (Braille, as the unique and authentic writing system of the blind and talking books and magazines, recorded on cassettes or CDs and materials in electronic format), ensuring, buying and distribution of special aids for the blind in different areas, regulating and issuing documents for subventions of the blind and their guides in the internal transport etc. In accordance with our tasks, the Union and its organizations organize and conduct a great number of activities which are conceited according to the characteristics of visual handicap, aiming to fulfill the lives of blind and partially sighted persons, and to integrate them in society as soon as possible, which implies that the activities have the character of a prolonged rehabilitation. Few workers of the Office of the Union are involved in the effectuation of conclusions and decisions made by the governing bodies of the Union. We think that more proffessional staff should be involved in these activities, than the Union and its organizations currently have. In its involvement, the Union acts as the corrective of the state institutions, in the sense of completing their work and compensation of some lack they may have in their work, which gives the Union characteristics of both an institution and a social organization, and in this regard it plays a complementary role to the system institutions.

The activities of the Union can be divided into two basic groups:
– social-humanitarian and general activities and
– library, publishing and information activities.

The premises in which the social-humanitarian activities are prevalently being performed are situated in Belgrade, in the headquarters of the Union, Knez Mihailova 42/II.Phones: +381 11 3286 550+381 11 3286 550 and +381 11 3286 706+381 11 3286 706; fax: +381 11 3286 722; e-mail: savezslepihsrbije@bvcom.net iinfo@savezslepih.org.rs
Website: www.savezslepih.org.rs

The library and publishing activities are prevalently being performed in the library of the Union of the Blind of Serbia “Dr Milan Budimir” in Belgrade, Jevrejska 24. Phones: 2630-969, 2184-604; e-mail:sssbiblio@gmail.com.

The Union publishes the following magazines for the blind and partially sighted persons “Mozaik” on audio cassettes (very soon on CD), “Svitanja” (The Daybreak), “Zabavni listići” (Entertaining news) – the magazine for the children and youth – and “Žena i dom” (Woman and Home) – the magazine for women – in Braille.

The president of the Union is mr. Milan Stošić, and the Secretary Branka Brkić Brkić.

The Union is organized according to the teritorial principles, and is consequently composed of 44 municipal, regional and city organizations, 30 of which are in central Serbia, 3 in Kosovo, and 11 in Vojvodina. Besides, the Union of the blind of Vojvodina is the organization within the Union of the Blind of Serbia.

 

Share on Facebook
Facebook
Novakujem

O autoru: Savez slepih Srbije

Savez slepih Srbije
Savez slepih Srbije je osnovan 14. jula 1946. godine. Nastao je kao rezultat težnje slepih da rade organizovano na ostvarivanju svojih specifičnih potreba i interesa. To je jedina reprezentativna organizacija slepih u Srbiji, a najveća je što se tiče udruženja slepih, kako po broju članova, tako i po aktivnostima koje vrši u cilju zadovoljavanja potreba i interesa svojih članova i ove kategorije osoba sa invaliditetom uopšte.