fbpx
spot_img

Slobodna radna mesta u školama za školsku 2017/2018. godinu

Sistematizacija radnih mesta za š.g. 2017/2018. po Pravilniku o kriterijumima i standardima za finansiranje (“Cenusu”) prema potrebama koje proističu iz realizovanog upisa i formiranih odeljenja za školsku 2017/2018. i slobodna radna mesta u školi je data u ispisu po školama. Za svaku školu i za svako sistematizovano radno mesto ispisuju se četiri podatka: ukupna sistematizovana norma na radnom mestu, zbir normi za sva angažovanja u školi (i na određeno i na neodređeno), zbir normi angažovanja na neodređeno i ukupna norma slobodnih radnih mesta koja je dobijena je oduzimanjem norme zaposlenih na neodređeno u školi od ukupnog procenta norme koji škola ima sistematizovano za š.g. 2017/2018.

Postoje pravni slučajevi kada je opravdano da je procenat norme slobodnih radnih mesta negativan i kada norma slobodnih radnih mesta prikazana na nivou škole zapravo ne predstavlja slobodno radno mesto jer nije uklopljiva u raspored časova i normu nastavnika. Ove slučajeve razmatraju sindikati sa direktorima škola i daju obrazloženje javnosti.

Lista slobodnih radnih mesta na dan 25.08.2017.god.

 

Lista tehnoloških viškova i lista zaposlenih sa nepunom normom za školsku 2017/2018. godinu

Odredbama Posebnog kolektivnog ugovora propisano je da škole dostavljaju liste zaposlenih za čijim radom je prestala potreba u potpunosti ili delimično (tehnološki višak). Ove liste pored direktora overavaju predstavnici sindikata. Podaci o tehnološkim viškovima i zaposlenima sa nepunom normom se dostavljaju ažuriranjem kadrovskih podataka u centralnoj bazi zaposlenih novog informacionog sistema od strane škola. Ove odredbe su rezultat dogovora sa reprezentativnim sindikatima i jedina svrha ovih lista je da se omogući prednost zaposlenima za čijim radom je prestala potreba prilikom popunjavanja upražnjenih mesta u drugim školama.

Lista tehnoloških viškova i zaposlenih sa nepunom normom je data za svakog zaposlenog, identitet zaposlenog je zaštićen jedinstvenim JOB brojem pod kojim su iskazani relevantni podaci, sa podatkom o procentu procentu teh. viška tj. nepoune norme koje bi, prema novom CENUSU i upisanim odeljenjima imao u školskoj 2017/2018. ali pre preuzimanja tehnoloških viškova ili zaposlenih sa nepunom normom od strane neke druge škole. Osim ovog podatka dati su i podaci o školi u kojoj zaposleni radi, stepenu stručne spreme koji ima, radnom mestu na kojem je bio angažovan i predmetu koji predavao ako je nastavnik, te jeziku na kojem je obavljao posao obrazovanja.

Lista tehnoloških viškova na dan 25.08.2017.god.

Lista zaposlenih sa nepunom normom na dan 25.08.2017.god.

 

Često postavljana pitanja

Šta predstavljaju ove liste? Po posebnom kolektivnom ugovoru dogovorenom sa sindikatima kada potreba za radom nekog zaposlenog prestane u nekoj školi on ima prednost prilikom popunjavanja novootvorenih mesta u drugim školama. Ove liste služe da bi direktori škola u kojima se otvori mesto znali da postoje raspoloživi kadrovi, ali i pojedincima i sindikatima kako bi imali osnov da provere da li su njihova prava ispoštovana.

Da li liste sadrže podatke o ličnosti? Sve liste su anonomizirane. Anonimizacija je izvršena korišćenjem jedinstvenog obrazovnog broja (JOB). JOB broj je jedinstveni broj osobe u informacionom sistemu Dositej kojim se štiti identitet osobe za koju se objavljuju podaci. Škola ima informacije o tome koja se osoba vodi pod nekim JOB brojem i ovu informaciju može dati samoj osobi. Škole koje su zainteresovane za preuzimanje osobe koja ima odgovarajuće kvalifikacije JOBom treba da kontaktiraju školu u kojoj osoba radi da bi dobile dodatne informacije o stručnoj spremi osobe i ostalim kvalifikacijama.

Ukoliko primetimo grešku u podacima kome možemo to da prijavimo? Isključivo školi. Ministarstvo nema mogućnost promene ovih podataka. Pozivamo sve zainteresovane da informišu škole o eventualnim propustima u podacima. Ovaj vid javne kontrole podataka je jedna od svrha otvorenih lista.

Koji su to slučajevi kada mogu da se pojave u ispisu kao negativna slobodna radna mesta? Ima slučajeva iz prakse kada osoba ne može da bude proglašena tehnološkim viškom iako je prestala potreba u školi za tim radnim mestom, u potpunosti ili delimično, npr. ako škola po važećem Pravilniku o kriterijumima i standardima za finansiranje („Cenusu“) izgubi pravo na finansiranje bibliotekara kojeg je imala angažovano na 50% norme, a u pitanju je osoba koja je na porodiljskom odsustvu, ova osoba može biti proglašena tehnološkim viškom tek kada se vrati sa porodiljskog odsustva. Kako je sistematizovano radno mesto bibiliotekar sa 0% norme, a osoba ostaje sa 50% angažovanja ovo se pojavljuje kao -50% slobodno radno mesto. Ove slučajeve razmatraju direktori škola sa sindikatima.

Koji su to slučajevi kada norma slobodnih radnih mesta prikazana na nivou škole zapravo ne predstavlja slobodno radno mesto jer nije uklopljiva u raspored časova i normu nastavnika? Za ukupnu normu slobodnih radnih mesta je iskazana norma dobijena oduzimanjem norme zaposlenih na neodređeno u školi od ukupnog procenta norme koji škola ima sistematizovano za š.g. 2017/2018. Realan slučaj iz škola je da se nastavnicima koji imaju pun fond časova na godišnjem nivou, ne može uraditi podela na nedeljnom nivou i raspored časova tako da se u godišnji fond uklope sa 100% nego imaju nešto preko godišnjeg fonda, npr. 105%. Ovi slučajevi iz prakse ne mogu da se analiziraju mašinski, pa račun može da prikazuje veću normu slobodnih radnih mesta nego što ih stvarno ima u školi. Ukoliko zaposlenom na neodređeno vreme status u školi miruje (porodiljsko odsustvo, zaposleni je na funkciji i sl) a ukupna norma za to radno mesto je smanjena (smanjenje broja odeljenja, grupa, primena Pravilnika) procenat norme slobodnih radnih mesta biće negativan. Ove slučajeve razmatraju sindikati sa direktorima škola i daju obrazloženje javnosti.

 

Izvor: http://www.mpn.gov.rs

Prethodni tekst
Sledeći tekst
Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.