fbpx
spot_img

На основу Правилника о програму огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој компетенција ученика у основном и средњем образовању и васпитању и развијање школа вежбаоница („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 2/2014.)

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује

К О Н К У Р С

За избор

Основних школа, гимназија и средњих стручних школа

које ће учествовати у Програму огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој компетенција ученика у основном и средњем образовању и васпитању

Оглед се остварује и развија у оквиру пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Подршка развоју људског капитала и истраживања – Опште образовање и развој људског капитала“ који се финансира из претприступних фондова Европске уније за 2011. годину (ИПА 2011).

Огледом се проверава планирање, организација и спровођење: наставе усмерене на ученика као субјекта, а не објекта наставе, мотивисаног за учење; наставе усмерене на учење као процес у коме се феномени посматрају, уче, објашњавају и разматрају комбиновањем перспектива из различитих наставних предмета и домена знања; наставе усмерене на развој компетенција (међупредметних и предметних) и остваривање исхода и стандарда постигнућа ученика, односно наставе у којој су наставни садржаји инструменти за остваривање исхода, стандарда постигнућа и развијање компетенција; приступа учењу који подразумева сталну интеракцију наставника и ученика, ученика и ученика, као и сталну блиску сарадњу наставника у процесу планирања наставе и вредновања процеса учења и постигнућа ученика.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Предмет конкурса је избор 124 школе које ће, у складу са Правилником о програму огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој компетенција ученика у основном и средњем образовању и васпитању и развијање школа вежбаоница („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 2/2014.),учествовати у Програму огледа и то: 83 основне школе, 11 гимназија и 30 средњих стручних школа.

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право учешћа на конкурсу имајуосновне школе, гимназије и средње стручне школе чији је оснивач Република Србија,Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

 

Учесници конкурса обавезни су да приложе следећу конкурсну документацију:
1) доказ о оснивачу школе;

2) пријавуза учешће на конкурсу коју потписује и доставља директор школе;
3) мотивационо писмо за учешће у Програму огледа (једна страна);

4) писмену сагласност школског одбора школе за учешће на конкурсу коју потписује председник школског одбора;

5) писмену сагласност школског одбора о укључивању родитеља (представници савета родитеља) и ученика (представници ученичког парламента) у реализацију активности планираних Програмом огледа коју потписује председник школског одбора;

6) писмену сагласност Наставничког већа за учешће у Програму огледа и програму стручног усавршавања у дане викенда и школског распуста за ученике, коју потписује директор школе;
7) доступну релевантну документацију, која се односи на:

–          структуру наставног кадра и стручних сарадника школе у школској 2013/14. години;

–          структуру ученика школе у школској 2013/14. години (број одељења, број ученика по одељењу, број ученика из осетљивих друштвених група, број ученика са сметњама у развоју и друго);

–          учешће у развојним пројектима у образовању у последњих пет година (развојни пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја, међународни пројекти, пројекти локалних самоуправа, пројекти НВО и друго);

–          стручно усавршавање наставника у последње три године (број сати акредитованих програма стручног усавршавања, број сати у односу на компетенције К1, К2, К3 и К4 за 2013/2014. годину);

–          стручно усавршавање директора школе у последње три године;

–          листу наставника и/ или стручних сарадника школе који су учествовали у националним комисијама или тимовима за израду наставних програма и/ или стандарда постигнућа за крај основног/ средњег образовања и васпитања (уколико у школи има таквих наставника и стручних сарадника);

–          листу наставника школе који су изводили обуке за примену стандарда постигнућа за крај основног образовања и васпитања (уколико у школи има таквих наставника и стручних сарадника);

–          награде, признања и сертификати школе (Добра школа, Светосавска награда, Школа без насиља и друго).

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ШКОЛА

  1. Испуњеност услова конкурса

1.1.Доказ о оснивачу школе

1.2.Пријава на конкурс потписана од стране директора школе и оверена печатом школе;

1.3.Писмена сагласност школског одбора за учешће на конкурсу потписана од стране председника школског одбора;

1.4.Писмена сагласност школског одбора за учешће родитеља (представници савета родитеља) и представника ученичког парламента потписана од стране председника школског одбора;

1.5.Писмена сагласност Наставничког већа за учешће у Програму огледа и програму стручног усавршавања у дане викенда и школског распуста за ученике, потписана од стране директора школе и оверена печатом школе.

  1. Учешће школе у националним развојним пројектима у образовању као што су: Школа без насиља, Активно учење, Професионална оријентација, Инклузивно образовање и сл.
  2. Учешће школе у пројектима као што су: ТЕМПУС, ИПА, CARDS, ДИЛ и други међународни пројекти.
  3. Обученост наставног кадра, посебно у компетенцијама које се односе на: поучавање и учење, подршку развоју личности ученика, комуникацију и сарадњу.
  4. Обученост директора, посебно у компетенцијама које су дефинисане Правилником о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 38/13).
  5. Учешће наставника и/ или стручних сарадника у изради наставних програма/ стандарда постигнућа за крај основног или средњег образовања и васпитања/ извођење обуке за примену стандарда постигнућа за крај основног образовања и васпитања.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 Пријава на конкурс и пратећа документација достављају се на српском језику, обавезно на два начина:

  •    електронски на адресу: jelica.ristic@mpn.gov.rs са насловом „пријава на конкурс” и
  •    у писаној форми у два примерка, потписана од стране директора школе и оверена печатом школе на адресу (доставља се путем поште):

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Сектор за европске интеграције и развојне и истраживачке програме и пројекте у образовању и науци н.р. Јелица Ристић Ћировић 11000 Београд Немањина 22-26 са назнаком ”пријава на конкурс”

Рок за подношење пријаве са пратећом документацијом путем електронске поште је 25.април 2014. године, до 16.00 часова.

Рок за документацију која се шаље поштом је 25. април 2014. године.

 

ПОСТУПАК ИЗБОРА ШКОЛА

Избор школа за учешће у Програму огледа ће извршити Комисија коју ће образовати министар просвете, науке и технолошког развоја.

При избору школа Комисија ће посебно проверавати:

–          испуњеност услова који су прописани Конкурсом,

–          да ли је пријава достављена у року који је назначен Конкурсом,

–          да ли пријава садржи сву документацију која је наведена у Конкурсу,

–          да ли је достављена документација потписана и оверена од стране особе која има право потписа или опуномоћених лица.

Пријаве, са пратећом документацијом, пристигле након истека наведеног рока неће се узети у разматрање.

Некомплетне пријаве неће бити разматране.

На основу наведених критеријума Комисија ће припремити следеће:

–          Ранг листу школа предложених за укључивање у Програм огледа (83 основне школе, 11 гимназија и 30 средњих стручних школа);

–          Резервну ранг листу школа за укључивање у Програм огледа;

–          Листу школа које нису предложене за укључивање у Програм огледа.

Резервна ранг листа ће садржати назив школа које испуњавају услове конкурса, али по броју бодова не улазе у првих 124. Ове школе ће, према редном броју на ранг листи, бити узете у обзир уколико нека од одабраних школа одустане или буде искључена из даљег учешћа у Програму огледа. Резервна листа ће бити на снази до краја јуна 2015. године.

Одлука о избору школа биће донета у року од 20 дана од дана крајњег рока за подношење пријава.
Сви учесници конкурса биће и писмено обавештени о резултатима.

Додатне информације могу се добити на телефон број: (011) 3615043.

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Jovanka Ignjatović
Jovanka Ignjatović
Jovanka Ignjatović voli svakoga dana da nauči nešto novo. Svaki dan za nju predstavlja novi izazov. U izazovima vidi mogućnost da bude bolja.
WordPress PopUp Plugin