fbpx
spot_img

Konkurs Užica i Subotice za stipendije za školsku 2018/19. godinu

Konkurs grada Užica za stipendije za školsku 2018/19. godinu

Raspisan je konkurs za dodelu stipendija za studente sa teritorije grada Užica za školsku 2018/19. godinu.

 

Pravo učešća na konkursu imaju:

 • studenti studija prvog stepena
 • studenti studija drugog stepena

 

Opšti uslovi

Studenti mogu konkurisati za stipendije grada Užica, pod sledećim opštim uslovima:

 • da se školuju u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija
 • da se školuju na teret budžeta Republike Srbije
 • da imaju prebivalište na teritoriji grada Užica najmanje pet godina unazad, neprekidno, u odnosu na datum raspisivanja konkursa.

 

Posebni uslovi

Studenti I godine studija prvog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

 1. Ostvarena prosečna ocena u završnom razredu srednje škole najmanje 4,80;
 2. Učešće na takmičenjima u završnom razredu srednje škole koje je rezultiralo osvajanjem:
  • prvog ili drugog mesta na okružnom takmičenju
  • prvog, drugog ili trećeg mesta mesta na republičkom takmičenju
  • jednog od prvih pet mesta na međunarodnom takmičenju.*

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

 1. svedočanstvo o završnom razredu srednje škole
 2. diplomu ili potvrdu o postignutim rezultatima na takmičenjima u završnom razredu srednje škole
 3. uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija i statusu studenta koji se školuje na teret budžeta.
 4. kopija lične karte studenta (ukoliko se ispunjenje uslova ne može utvrditi iz kopije lične karte kao dokaz se podnosi uverenje o prebivalištu izdato od strane nadležnog organa).

Sportske nagrade su osnov za dodelu stipendije ukoliko su ispunjeni i dodatni uslovi:

 • da je u pitanju nagrada osvojena na takmičenju u pojedinačnom sportu
 • da je učenik učestvovao na takmičenju kao predstavnik škole koju pohađa
 • da je osvojeno: prvo ili drugo mesto na okružnom takmičenju, prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju, jedno od prvih pet mesta na međunarodnom takmičenju.

 

Studenti II godine i viših godina studija prvog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

 1. položeni svi ispiti iz prethodne godine studija, predviđeni studijskim programom
 2. ostvarena prosečna ocena, iz prethodne godine studija, najmanje 9,00.

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

 1. uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija i statusu studenta koji se školuje na teret budžeta
 2. uverenje fakulteta o ostvarenoj prosečnoj oceni na prethodnoj godini studija i o položenim ispitima – činjenica da su položeni svi ispiti iz prethodne godine studija mora biti iskazana kao 60 ESPB osvojenih bodova.
 3. kopija lične karte studenta / ukoliko se ispunjenje uslova ne može utvrditi iz kopije lične karte kao dokaz se podnosi uverenje o prebivalištu izdato od strane nadležnog organa.

 

Studenti studija drugog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

 1. položeni svi ispiti iz prethodne godine studija, predviđeni studijskim programom
 2. ostvarena prosečna ocena, iz prethodne godine studija, najmanje 9,00 da je student nezaposlen.

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

 1. uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija drugog stepena i statusu studenta koji se školuje na teret budžeta
 2. uverenje fakulteta o ostvarenoj prosečnoj oceni na završnoj godini studija prvog stepena ili na prethodnoj godini studija drugog stepena
 3. kopija lične karte studenta / ukoliko se ispunjenje uslova ne može utvrditi iz kopije lične karte kao dokaz se podnosi uverenje o prebivalištu izdato od strane nadležnog organa.
 4. dokaz da su nezaposleni.

 

Isplata stipendija

Stipendije se isplaćuju u 10 jednakih mesečnih rata, za period septembar – jun, u školskoj godini za koju je stipendija dodeljena.

 

Prijava

Prijave na konkurs, sa traženim dokazima o ispunjenju uslova, podnose se Komisiji za stipendiranje talentovanih učenika i studenata, grada Užica za školsku 2018/2019. godinu, preko pisarnice Gradske uprave, soba broj 12, do 12.11. 2018. godine, ili preko pošte preporučeno na adresu: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti, ul. Dimitrija Tucovića 52, Užice.

Obrazac prijave može se preuzeti u pisarnici gradske uprave.

Konkurs grada Subotice za stipendije za školsku 2018/19. godinu

Raspisan je konkurs za dodelu stipendija za studente sa teritorije grada Subotica za školsku 2018/19. godinu.

 

Dodeljuje se 100 stipendija.

 

Stipendije se dodeljuju za školsku 2018/2019. godinu i isplaćuju se u deset jednakih mesečnih rata.

 

Iznos stipendije po studentu se određuje najviše do visine iznosa stipendije na koji se ne plaća porez na dohodak građana po Zakonu o porezu na dohodak građana.

 

Uslovi za dobijanje stipendije

Stipendiju može ostvariti student pod sledećim uslovima:

 • da je državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište na teritoriji Grada Subotice najmanje godinu dana pre raspisivanja konkursa,
 • da upisuje prvi put bilo koju godinu studija prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), ili studije drugog stepena ( master akademske studije, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije) na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija,
 • da je upisao tekuću školsku godinu na teret budžeta Republike Srbije.

 

Stipendiju ne ostvaruje student:

 • koji ima status apsolventa, ili je u produženom statusu,
 • koji je u radnom odnosu,
 • ako u toku školske godine napusti školovanje,
 • ako je navršio 26 godina života,
 • ako je korisnik druge stipendije.

 

Dokumenta za prijavu

Student uz popunjeni obrazac prijave na konkurs obavezno podnosi sledeću dokumentaciju:

 • kratku biografiju,
 • uverenje o upisu na visokoškolsku ustanovu, ili o upisu na narednu godinu studija,
 • uverenje o prosečnoj oceni tokom svih prethodnih godina studija, a za studente koji upisuju prvu godinu osnovnih studija
 • overenu fotokopiju svedočanstva o uspehu u svim razredima srednje škole,
 • fotokopiju lične karte, ili potvrdu MUP-a o prebivalištu,
 • potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti, ili Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o nezaposlenosti,
 • uverenje o prihodima izdato od strane Sekretarijata za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave Grada
 • Službe za opštu upravu i zajedničke poslove (Uslužni centar Grada).

 

Za ostvarivanje bodova po kriterijumu socijalno-ekonomskog statusa,studenti bez roditeljskog staranja i/ili korisnici prava novčane pomoći uz prijavu dostavljaju i:

 • fotokopiju Rešenja o smeštaju u drugu porodicu,
 • fotokopiju rešenja o priznavanju prava na novčanu socijalnu pomoć, odnosno, fotokopiju socijalne anamneze izdate od strane Centra za socijalni rad Grada Subotice.

 

Odluku o dodeli stipendija donosi Gradonačelnik na osnovu rang liste sačinjene od strane Komisije.

 

Posebni uslovi

Po konačnosti Odluke o dodeli stipendija sa studentom – korisnikom stipendije zaključuje se Ugovor o stipendiranju.

 

Student kome se dodeljuje stipendija ima obavezu da u prvih šest meseci po završetku studija traži zaposlenje na teritoriji Grada Subotice.

 

Student – korisnik stipendije prilikom prvog zapošljavanja dužan je da o tome obavesti Sekretarijat za društvene delatnosti Gradske uprave sa priloženom potvrdom poslodavca.

 

Ukoliko se student – korisnik stipendije u roku od godinu dana od dana prijema poslednje rate stipendije ne javi davaocu stipendije sa potvrdom iz stava 3. ove tačke ili sa potvrdom Nacionalne službe za zapošljavanje, da se vodi kao nezaposleno lice, nastaje mu obaveza da celokupan iznos stipendije vrati davaocu stipendije u roku od mesec dana od dana prijema obaveštenja o nastaloj obavezi koju će mu uputiti Sekretarijat za društvene delatnosti Gradske uprave.

 

Prijava

Prijava za konkurs može se preuzeti u Gradskom uslužnom centru, odnosno, sa veb-sajta Grada Subotice: www.subotica.rs.

 

Prijave za dodelu stipendije po ovom Konkursu dostavljaju se Komisiji za dodelu stipendija, predajom u Gradski uslužni centar Grada Subotice, Trg slobode 1 ili poštom.

 

Konkurs je otvoren od 24. 10. 2018. godine do 14. 11. 2018. godine.

 

 

Sve ostale informacije možete videti na sajtu grada, ili možete dobiti u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave Subotica, Trg slobode 1, 3. sprat/305, ili na telefon 024-626-883.

 

Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.