fbpx
spot_img

Pešava Kakai – Tanana previranja pesnikove duše

Peshawa Kakai
Peshawa Kakai
Vi ste mlad pesnik koji piše duboku, misaonu i duhovnu poeziju. Recite nam, kada ste počeli da pišete i šta poezija predstavlja za vas?

Prvu pesmu sam napisao 2003. godine. Desilo se to potpuno spontano i neočekivano, bez ikakve želje da postanem pesnik. Imao sam emociju i zapisao sam je. Tada sam počeo gajiti duboko i istinsko razumevanje poezije. Čitao sam knjige mnogih svetskih pesnika, na engleskom, španskom, persijskom, arapskom, francuskom i portugalskom jeziku. Danas mladi ljudi mogu lako izrasti u kvalitetne pisce, zbog dostupnosti resursa i Interneta, gde mogu proširiti svoja znanja vezano za književnost.

Prva faza svakog pesnika leži u razumevanju poezije i poistovećivanju sa zapisanim emocijama. Poezija u sebi ima čuvara – jezik kojim se piše i koji joj daje ekspresivnost. Stoga, poezija mora pre svega pročistiti jezik u sebi: kroz njega pesnik mora da vidi, čuje, okusi, omiriše i oseti život; ako toga nema, onda taj pesnički jezik nije očišćen i ne može nam pokazati svet sam po sebi. Mnoge pesme koje sam pročitao nisu napisane čistim jezikom.

Poezija je jezik, misao i mašta za letenje. U ovo troje moramo videti i osetiti umetnost leta, njegovo značenje, poruku, oblik, sliku i melodiju. Poezija je poput flaute čiju melodiju možete čuti dušom.

Peshawa Kakai
Peshawa Kakai
U čemu pronalazite glavni izvor inspiracije?

Najčešće bivam inspirisan kada udjem u reku i u njoj nepomično stojim; kada šetam kroz gomilu i čujem tišinu; kada vidim nepravdu, glad, sirotinju kojoj se grešnici smeju… Kadа neki ljudi ugnjetavaju slabe i nedužne, ne mogu biti opušten i srećan, ali to me inspiriše na pisanje. To su teme koje se direktno i nesvesno ulivaju u mene i podstiču me na pisanje pesama.

Znate, poezija je svet koji spaja vidljivo i nevidljivo, čineći od njih jedno. Moramo gledati na svet sa svim njegovim dimenzijama, tako da će sama poezija biti jedan novi svet, pored onog koji već poznajemo i živimo.

Proteklih nekoliko godina pišem pesničke projekte i tražim način kako da u sebi proizvedem duhovnost koju će drugi razumeti.

Peshawa Kakai
Peshawa Kakai
Koliko duhovnost ima važnu ulogu u vašem životu i koliko je prisutna u vašim pesmama?

Duša je važan deo ljudskog života i odražava se u mojim pesmama, gotovo uvek. Ako neko posmatra svet svojom dušom, rešiće probleme života, nestabilnosti, nepravde, mržnje i mnoge druge stvari. Duhovnost ima poruku života i zajedništva. Ne postoji sklad među Bogovima, ali svi koji verujemo u Boga, moramo raditi za sva bića, za čitavo čovečanstvo.

Peshawa Kakai book
Peshawa Kakai book
Do sada ste objavili devet knjiga, recite nam koliko su bile teške, sve ove godine vašeg pesničkog stvaralaštva?

Svaka knjiga predstavlja bol za sebe. Autor se mora pripremiti za svaku knjigu kako bi naučio kako da razmišlja o njoj. U tom razmišljanju on sazreva i razvija jezik za ispisivanje svojih emocija. Bilo mi je teško, kako sa ekonomske strane, tako i sa produkcijske. Pisanje je veoma odgovoran proces koji, korak po korak, prikazuje jezik i razmišljanje autora. Ranije sam više vremena posvećivao pisanju poezije, sada sam se okrenuo pesničkim projektima i uživam u tome.

Peshawa Kakai book
Peshawa Kakai book
Koje su, po vašem mišljenju, najlepše i najznačajnije osobine jednog dobrog pesnika?

Dobar pesnik mora biti hrabar, mora se suprotstaviti nepravdi i raditi na moralu. On mora težiti i tražiti jednak život za sve, boriti se za slobodu, pravdu i zakon u svojoj zemlji. Pesnik mora da se suprotstavi rasizmu i klasi, mora da oseća glad drugih, da bude tužan zbog ugrožavanja životne sredine i da voli životinje. Mora biti iskren i da ima čist um. Takođe, on mora biti oprezan i znati kako da razmišlja kroz jezik kojim govori. Govorim o životu pravog pesnika kojem je stalo do svog naroda i ljudi uopšte, a ne o lažnim pesnicima vladajućih partija i mafija.

Peshawa Kakai book
Peshawa Kakai book
Da li imate moralnu i finansijsku podršku od porodice, prijatelja, kolega – pisaca i drugih saradnika iz oblasti književnosti?

Nažalost, kapitalizam je učinio da ljudi ne vode računa o značenju ljubavi. Odrastao sam u siromašnoj porodici, sa jednim nepismenim roditeljem. Podršku sam pronalazio u životima i delima nekadašnjih, ali i sadašnjih pisaca koji imaju bogato životno iskustvo. Od prijatelja i kolega pesnika nema podrške. Poslednjih godina rasprostranjena je mržnja. Sreća i ljubav medju ljudima su izbledele i samo su usmene.

Peshawa Kakai book
Možete li nam opisati život pesnika u Kurdistanu?

Želim iskreno da govorim o poeziji i životu poezije u Kurdistanu. Optužuju me jer govorim o istinitom životu pesnika, baš kao su optužili šest novinara nedavno. Uhapšeni su i zadržani. Oni su samo pričali o slobodi i novinarstvu, a proglašeni su patriotama i spletkarošima. Sloboda i život pesnika, novinara i svih nezavisnih ljudi su u opasnosti. Ako pročitamo pesmu pesnikinje Kani, ili pesmu pesnika Fajaka Bekasa, uvidećemo da je do sredine dvadesetog veka život pesnika bio mučan, siromašan i jadan.

Od Kanija do Hadži Kadri Koje, pesnik je nastojao da odbrani svoj identitet i govori o svom postojanju u svetu. Da bismo razumeli pesnikov život, moramo istraživati njegove pesme i upoznati njegovu bol.

Od 1991. životi pesnika u Kurdistanu su dobili drugačiji oblik. Pesnici su se podelili. Neke od njih su ućutkali da ne govore o moći dve partijske porodice. Neki su se vratili iz Evrope i seli sa vlastima. Neki od pravih pesnika napustili su svoju domovinu i otišli ​​u Evropu. Međutim, postoje pesnici izvan Kurdistana koji primaju socijalni novac i novac dobijaju od korumpirane i plemenite stranke u Kurdistanu.

Ipak, postoje pesnici koji se protive tom autoritetu, uhapšeni su i ugnjetavani zbog svoje slobode govora. Dakle, pravi pesnici nikada nisu uživali u svojim životima, odnosno u slobodi, jednakosti, pravdi i zakonskim pravima. Moćnici otvaraju pesničke centre za svoje lažne pesnike. Ovi centri nisu vladini centri, već stranački. Stranka lovi pesnike da im ulepša o olakša život, kako bi ćutali o nepravdi svoje stranke. Imamo stotine pesnika koji se bore protiv tog autoriteta, a mnogi ćute.

Nova generacija kurdistanskih pesnika štampa knjige svojim novcem. Pravog pesnika tuku vlasti i veliki broj štamparskih agencija. Neki su ostali, izdržali taj pritisak,  a neki su otišli… Narod uvek ide tamo gde su pesnici.

Peshawa Kakai book
Peshawa Kakai book
Koliko je Kovid pandemija uticala na živote ljudi u Iraku, Kurdistanu?

U Iraku je mali postotak ljudi koji su izgubili živote zbog Kovida, u Kurdistanu, isto. U Iraku nema osećaja bezbednosti i sigurnosti po mnogim drugim pitanjima koje život obesmišljavaju.

Peshawa Kakai book
Peshawa Kakai book
Uglavnom pišete o humanosti. Kako vidite čovečanstvo u 21. veku?

Da, upravo sam objavio knjigu pod nazivom “Besmrtni”, gde govorim o čovečanstvu. Govorim o ljudskom razmišljanju u kapitalističkom svetu. Međutim, dozvolite mi da ukratko kažem da su ljudska bića danas maskirana, postaju mašine i ne brinu o tome da li je njihov svet istinit ili nije. U današnje vreme se malo razmišlja, mnogo toga se vidi i čuje i kaže, i u tom procescu ljudi nesvesno postaju roboti.

Peshawa Kakai book
Peshawa Kakai
Da li biste voleli da putujete u Evropu i možda posetite Srbiju? Znate li nešto o Srbiji i srpskom narodu?

 Iako nisam putovao ni u jednu drugu zemlju osim u Iran 1997. godine, putovao sam u mnoge zemlje, svojom maštom i znanjem. Još davno sam upoznao Srbiju, čitao sam dosta o njoj, njenom narodu, istoriji, jeziku… Voleo bih da vidim glavni grad, Beograd.

Kao građanin iračke regije Kurdistan, ne mogu putovati gde želim. Irak je veoma slab u međunarodnim odnosima. Nadam se da ću u budućnosti to moći. Ako ne budem mogao da posetim vašu zemlju, nadam se da će moj poslednji projekat “Evropa”, koji će se pojaviti u narednih nekoliko godina, stići u Srbiju.

PESHAWA KAKAYI – DELICATE EMOTIONS OF THE POET’S SOUL

 

Peshawa Kakai
Peshawa Kakai
You are a young poet who writes deep, thoughtful and spiritual poetry. Tell us, when did you start writing and what does poetry mean to you?

I wrote my first song in 2003. It happened completely spontaneously and unexpectedly, without any desire to become a poet. I had an emotion and I wrote it down. It was then that I began to cultivate a deep and true understanding of poetry. I have read books by many world poets, in English, Spanish, Persian, Arabic, French and Portuguese. Today, young people can easily grow into quality writers, due to the availability of resources and the Internet, where they can expand their knowledge related to literature.

The first phase of every poet lies in understanding poetry and identifying with emotions he wrote. Poetry has a guardian in it – a language in which it is written and which gives it expressiveness. Therefore, poetry must first of all purify the language within itself: through it the poet must be able to see, to hear, to taste, to smell and finally feel life. If that is not the case, then that poetic language is not purified and cannot show us the world by itself. Many of the poems I have read are not written in pure language.

Poetry is language, thought and imagination for flying. In these three we must see and feel the art of flight, its meaning, message, form, image and melody. Poetry is like a flute whose melody you can hear with your soul.

Peshawa Kakai
Peshawa Kakai
What do you find the main source of inspiration?

I am usually inspired when I enter a river and stand motionless in it; when I walk through the crowd and hear silence; when I see injustice, hunger, the poor that sinners laugh at… When some people oppress the weak and innocent, I can’t be relaxed and happy, but that inspires me to write. These are topics that flow directly and unconsciously into me and encourage me to write poems.

You know, poetry is a world that connects the visible and the invisible, making them one. We have to look at the world with all its dimensions, so that poetry itself will be a new world, in addition to the one we already know and live.

For the past few years, I have been writing poetry projects and looking for a way to produce a spirituality that others will understand.

Peshawa Kakai
Peshawa Kakai
How important is spirituality in your life and how much is it present in your poems?

The soul is an important part of human life and is reflected in my poems, almost always. If someone observes the world with his soul, he will solve the problems of life, instability, injustice, hatred and many other things. Spirituality has a message of life and communion. There is no harmony among the Gods, but all of us who believe in God must work for all beings, for all of humanity.

Peshawa Kakai book
Peshawa Kakai book
So far you have published nine books since 2008. Tell us how difficult these years were for you?

Each book is a pain in itself. The author must prepare for each book to learn how to think about it. In that thinking, he matures and develops a language for writing his emotions. It was difficult for me, both from the economic side and from the production side. Writing is a very responsible process that, step by step, shows the language and thinking of the author. I used to dedicate more time to writing poetry, now I have turned to poetry projects and I enjoy it.

Peshawa Kakai book
Peshawa Kakai book
What are the most significant qualities of a good poet, in your opinion?

A good poet must be brave, he must oppose injustice and work on morality. He must strive and seek an equal life for all, fight for freedom, justice and law in his country. The poet must oppose racism and class, he must feel the hunger of others, he must be sad about endangering the environment and he must love animals. He must be honest and have a clear mind. Also, he must be careful and know how to think through the language he speaks. I am talking about the life of a real poet who cares about his people and people in general, and not about fake poets of the ruling parties and mafias.

Peshawa Kakai book
Peshawa Kakai book
Do you have moral and financial support from family, friends, fellow writers and other literary associates?

Unfortunately, capitalism has made people ignore the meaning of love. I grew up in a poor family, with one illiterate parent. I found support in the lives and works of former and current writers who have rich life experience. There is no support from friends and colleagues of the poet. In recent years, hatred has spread. Happiness and love among people have faded and are only verbal.

Peshawa Kakai book
Can you describe the life of a poet in Kurdistan?

I want to speak honestly about poetry and the life of poetry in Kurdistan. They accuse me because I am talking about the true life of the poet, just as they accused six journalists recently. They were arrested and detained. They only talked about freedom and journalism, and they were declared patriots and conspirators. The freedom and life of poets, journalists and all independent people are in danger. If we read the poem of the poet Kani, or the poem of the poet Fajak Bekas, we will see that until the middle of the twentieth century, the life of the poet was painful, poor and miserable.

From Kanija to Haji Kadri Koje, the poet tried to defend his identity and talk about his existence in the world. To understand the poet’s life, we must explore his poems and get to know his pain.

Since 1991, the lives of poets in Kurdistan have taken a different shape. The poets were divided. Some of them kept silent not to talk about the power of the two party families. Some returned from Europe and sat down with the authorities. Some of the real poets left their homeland and went to Europe. However, there are poets outside of Kurdistan who receive social money and receive money from a corrupt and tribal party in Kurdistan.

However, there are poets who oppose that authority, they have been arrested and oppressed because of their freedom of speech. So, real poets have never enjoyed their lives: freedom, equality, justice and legal rights. The powerful people are opening poetry centers for their fake poets. These centers are not government centers, but party ones. The party is chasing poets to make their lives better and easier, in order  to keep them silent about the injustice of their party. We have hundreds of poets fighting against that authority, and many are silent.

A new generation of Kurdistan poets is printing books with their own money. The real poet is beaten by the authorities and a large number of printing agencies. Some stayed, withstood that pressure, and some left… The people always go where the poets are.

Peshawa Kakai book
Peshawa Kakai book
How much did the Kovid pandemic affect the lives of people in Iraq, Kurdistan?

In Iraq, the small percentage of people lost their lives because of Kovid, in Kurdistan, is the same. There is no sense of security and safety in Iraq on many other issues that make life meaningless.

Peshawa Kakai book
Peshawa Kakai book
You mostly write about humanity. How do you see humanity in the 21st century?

Yes, I just published a book called The Immortals, where I talk about humanity. I’m talking about human thinking in the capitalist world. However, let me briefly say that human beings today are disguised, becoming machines and not caring about whether their world is true or not. Nowadays, people are not thinking too much and there is a lot to see, hear and say. In that process people unconsciously become robots.

Peshawa Kakai book
Peshawa Kakai
Would you like to travel to Europe and maybe visit Serbia? Do you know anything about Serbia and the Serbian people?

Although I did not travel to any country other than Iran in 1997, I traveled to many countries, with my imagination and knowledge. I met Serbia a long time ago, I read a lot about it, its people, history, language… I would like to see the capital, Belgrade.

As a citizen of the Iraqi region of Kurdistan, I cannot travel where I want. Iraq is very weak in international relations. I hope to be able to travel in the future. If I am not able to visit your country, I hope that my last project „Europe“, which will appear in the next few years, will arrive in Serbia.

Anita Pešić
Anita Pešić
ANITA PEŠIĆ, rođena je u Nišu 1987. godine. Po struci je vaspitačica – specijalista za dramsko vaspitanje. Radi u vrtiću i ponosni je član „Asocijacije najboljih nastavnika u bivšoj Jugoslaviji – ANN EX YU“. Bavi se pisanjem ljubavne i rodoljubive poezije, a pre svega poezije i proze za decu jer inspiraciju najčešće pronalazi u radu sa najmlađima. Do sada je objavila tri zbirke pesama za decu različitih uzrasta: „Boje duše moje“, „Bašte iz mašte“, „Let u svet“ i jedan dramski tekst za decu i mlade, pod nazivom „Sunčica i sedam čarobnica". Zastupljena je u brojnim medjunarodnim zbornicima poezije za decu i odrasle, a njene pesme prevedene su na engleski, romski, bugarski, makedonski, italijanski, španski, bengalski i nepalski jezik. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja, u zemlji i regionu. Anita je predsednica Udruženja "Čuvari detinjstva" i organizatorka međunarodnih kreativnih konkursa za decu. U slobodno vreme, bavi se lutkarstvom, slikarstvom i novinarstvom. Prepoznatljiva je po unikatnim lutkama koje izrađuje na osnovu dečjih crteža i fotografija, otuda i njen nadimak „Lutkoljubica“.