fbpx

Studentski konkurs za izradu rešenja nedovršenog objekta Doma kulture u Bečmenu

Sprovođenje javnog, anketnog, neanonimnog studentskog konkursa, za izradu programsko – idejnog rešenja nedovršenog objekta Doma kulture u Bečmenu.

 

Naziv, adresa i internet stranica naručioca

 

 Naziv, adresa i internet stranica sprovodioca u organizaciji konkursa

 • Naziv: Društvo arhitekata Beograda
 • Adresa: Kneza Miloša 7a, 11000 Beograd
 • Internet stranica

 

Kontakt

 • Lice za kontakt iz Društva arhitekata Beograda: Ana Glavički, tel: 011/32-30-059 i 011/3239-754; e-mail: sas-dab@eunet.rs

 

Opis konkursa

Konkurs se sprovodi kao studentski, anketni, otvoreni, projektni, neanonimni, jednostepeni arhitektonski konkurs.

 

Povod i cilj konkursa

Povod za raspisivanje konkursa ogleda se u činjenici da se u samom centru Bečmena nalazi nedovršen Dom kulture koji narušava sliku samog centra i naselja.

 

Započeti Dom kulture nalazi u blizini pošte i dela za pijačnu prodaju i uz glavni put naselja. Namera Opštine Surčin je da rekonstrukcijom započetog objekta «Doma kulture» započne i revitalizaciju i redizajn ove centralne zone. Želja investitora je da se javnim takmičenjem studenata pribave što kreativniji i kvalitetniji predlozi za rekonstrukciju započetog Doma.

Cilj konkursa,je prvenstveno, da se dobiju kreativna programsko-prostorna rešenja za rekonstrukciju započetog Doma kulture u Bečmenu primerena lokaciji ali i razvojnim mogućnostima Opštine Surčin u Beogradu.

 

Opis i zadatak konkursa

Predmet konkursa je izrada programskog-idejnog arhitektonskog rešenja sa elementima idejnog projekta, za rekonstrukciju postojećeg započetog objekta „Dom kulture“ u centru Bečmena, Opština Surčin, Beograd.

Lokacija se nalazi između ulica Nikole Tesle i Glavne, a obuhvat konkursa je parcela je KP 722 i deo parcele KP 723. Programsko-idejno rešenje obuhvata rekonstrukciju postojećeg izgrađenog odnosno, započetog objekta Doma kulture, i pripadajući neizgrađeni deo parcele, uključujući zadat prostorni okvir (KP 722 i deo parcele KP 723), uređenje parcele i pejzažno uređenje slobodnih i zelenih površina uz ulice Nikole Tesle i Glavne, sve u skladu sa očekivani razvojem i uvođenjem novih prostornih kvaliteta koji će doprineti savremenom razvoju ove zone Bečmena, kao i unapređenju kontekstualnih vrednosti lokacije.
Detaljan opis predmeta – odnosno zadatka konkursa, nalazi se u delu 2. Konkursne dokumentacije, Program.

 

Uslovi za učešće na konkursu

Pravo učešća na konkursu studenti Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i drugih državnih i privatnih fakulteti iz oblasti arhitekture i dizajna. Neophodno je da svaki tim ima „zastupnika tima“ koji je ovlašćeno lice u slučaju isplate honorara, ali koji ne učestvuje u izradi konkursa. Kao dokaz da su članovi tima studenti dostavljaju fotokopiju uverenje matičnog fakulteta ili fotokopiju indeksa.

Učesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje Konkurs.

Obavezni uslovi za učešće na konkursu

 • Konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i na način utvrđen raspisom konkursa.
 • Konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i sadržati sve delove određene raspisom konkursa.

 

Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa.

 

Sastav Žirija

Predsednik Žirija

 • v. prof. Milan Đurić, dipl.inž.arh. – predstavnik Društva arhitekata Beograda

 

Članovi Žirija

 • Stevo Šuša, Predsednik GO Surčin – predstavnik Opštine Surčin
 • Dušan Vujadinović, Predsednik Skupštine GO Surčin – predstavnik Opštine Surčin
 • Docent dr Marjana Strugar, dipl.inž.arh. – predstavnik Društva arhitekata Beograda
 • dr Snežana Vesnić, dipl.inž.arh. – predstavnik Društva arhitekata Beograda.

 

Sekretar Žirija

 • Ana Glavički, Društvo arhitekata Beograda

 

Obaveze Naručioca prema odluci Žirija: Naručilac će prihvatiti svaku odluku Žirija donetu i zasnovanu na profesionalnim i etičkim načelima rada.

 

Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursna dokumentacija sa programom i svim prilozima, preuzima se besplatno sa internet stranice naručioca GO Surčin ili internet stranice Društva arhitekata Beograda – ovde.

 

Konkursni rokovi

 • Početak konkursnog roka/datum oglašavanja: 16.04.2019.
 • Rok za postavljanje pitanja do (pitanja se mogu postavljati na adresu sas-dab@eunet.rs): 06.05.2019.
 • Rok za odgovore na pitanja (Odgovori Žirija na postavljena pitanja će biti objavljeni na internet strani Naručioca i internet strani Društva arhitekata Beograda): 10.05.2019.
 • Rok za predaju radova (do 15,00 časova, bez obzira na način predaje, neposredno ili poštom, u prostorijama Društva arhitekata Beograda, na adresi Kneza Miloša 7a/III, Beograd): 31.05.2019.
 • Objavljivanje rezultata konkursa (rezultati će biti objavljeni na internet strani Naručioca i internet strani Društva arhitekata Beograda): 10.06.2019.

 

Veb – izložba konkursnih radova: biće postavljena na sajtu Društva arhitekata Beograda najkasnije u roku od 60 dana od dana objavljivanja rezultata konkursa.

 

Kriterijumi Žirija za ocenu radova

Pored poštovanja i zadovoljenja uslova iz konkursnog zadatka, te usklađenosti konkursnog rešenja sa datim urbanističkim uslovima i preporukama, Žiri će vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:

 • Koncept i aktuelnost projekta. Kvalitet rešenja u odnosu na specifičnost zadatka;
 • Kvalitet rešenja u kontekstu okruženja. Racionalnost i sprovodljivost rešenja;
 • Predlog programskog rešenja–savremenost, primerenost namena i sadržaja u prostoru, unkcionalnost predloženog rešenja. Programska i tržišna opravdanost predloženog rešenja i atraktivnost projekta;
 • Urbanističko-arhitektonsko oblikovanje i unapređenje ambijentalnih karakteristika;
 • Pristup u skladu sa principima održivosti (ekološki i energetski održiva rešenja, očuvanje i unapređenje kvaliteta životne sredine);
 • Uverljivost argumentacije – jasnoća saopštavanja kroz grafičke priloge.

 

Vrsta i visina nagrada

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 6 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 175.000,00 dinara, prema sledećoj raspodeli:

 • Prva nagrada 100.000,00 dinara
 • Druga nagrada 50.000,00 dinara
 • Treća nagrada 25.000,00 dinara

Naručilac se obavezuje da će isplatu za izabrane i nagrađene konkursne radove izvršiti prema odluci Žirija, a u skladu sa Konkursnom dokumentacijom – raspisom u roku od 45 dana od dana potvrđivanja Odluke Žirija od strane Naručioca.

 

Prava i obaveze Naručioca i autora nagrađenih studentskih radova

Kako je cilj konkursa da se ispitaju kapaciteti i program za budući Dom, svi nagrađeni radovi postaju vlasništvo Naručioca. Opština može iz nagrađenih radova da odluči da li će jedan rad dalje sprovoditi ili napraviti kombinaciju radova: isto tako Opština u zavisnosti od broja i kvaliteta nagrađenih radova može da formira deo tima od učesnika izrade konkursa.

Žiri neće razmatrati radove koji su odstupili od izričitih uslovljenosti datim u programu i propozicijama konkursa.

 

Sadržaj izjave konkurenata

Konkurentom se smatra svaki učesnik (autor/autorski tim) koji je predao konkursni rad u skladu sa ovim Raspisom konkursa.
Sadržaj Izjave konkurenta, obuhvata sledeće:

 • Ime i prezime (autora / članova autorskog tima; saradnika),
 • Potpise autora / članova autorskog tima i saradnika,
 • Imenovati predstavnika tima – u slučaju isplate autorskog honorara koji mora biti zaposleno lice.

Izvor: najstudent.com

Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.